Akčný plán – kvalita života a udržateľný energetický rozvoj

 
Akčný plán – kvalita života a udržateľný energetický rozvoj
Navrhnuté opatrenia Akčného plánu stavajú do popredia funkciu mesta ako plánovača a motivátora. Tento prístup reflektuje nízky objem emisií priamo produkovaných budovami a zariadeniami vo vlastníctve a správe mesta.
Vo vzťahu k majetku mesta bude mesto tiež rešpektovať uvedený prístup a bude realizovať opatrenia, ktoré budú slúžiť ako vzor dobrej praxe pre ostatné subjekty pôsobiace na území mesta.
Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení sa dosiahne cieľ znížiť do roku 2030 emisie CO2 na požadovanú úroveň v zmysle prijatých záverov európskej komisie úhlíkovej neutrality do roku 2050
Z obsahového hľadiska, vyúsťuje akčný plán do odpovedí na tri základné otázky:
ODKIAĽ? Prostredníctvom spracovania východiskovej inventúry emisií, ktorá ukazuje súčasnú úroveň spotreby energie a identifikuje hlavné zdroje emisií CO2.
KAM? Definovaním dlhodobej vízie s presným vytýčením celkového cieľa zníženia emisií CO2 do roku 2030 a prioritných oblastí opatrení.
AKO? Prostredníctvom súboru krátkodobých a strednodobých opatrení (spolu s časovým rámcom a pridelením zodpovednosti), ktoré je potrebné uskutočniť počas fázy realizácie, aby bol splnený stanovený cieľ.
Opatrenia akčného plánu budú stanovené základe výsledkov východiskovej inventúry emisií v nasledovných oblastiach:
– Sektor budov
o Budovy miestnej samosprávy
o Budovy terciárnej sféry
o Obytné budovy
– Verejné osvetlenie
– Doprava
o Vozový park miestnej samosprávy
o Verejná doprava
o Súkromná a obchodná doprava
– Miestna výroba energie
o Výroba elektriny
o Centrálne zásobovanie teplom
– Plánovanie, regulácia a práca s verejnosťou
o Územné plánovanie
o Verejné obstarávanie produktov a služieb
o Práca s občanmi a zainteresovanými skupinami
Obce a mestá musia mať ambíciu rozvíjať sa ako moderná a konkurencieschopná jednotka vytvárajúca priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život občanov všetkých generácií a atraktívne prostredie pre návštevníkov, študentov a investorov
Rovnako boli pri navrhovaní opatrení rešpektované nasledovné funkcie mesta v rôznych oblastiach:
– Spotrebiteľ – v oblasti využívania majetku a verejného obstarávania,
– Plánovač – v oblasti územného plánovania a prípravy strategických dokumentov,
– Motivátor – v oblasti práce s obyvateľmi a súkromným sektorom.
V nadväznosti na tieto funkcie boli navrhované opatrenia nasledovných typov:
– Investičné – opatrenia vyúsťujúce do realizácie investícií či už zo strany mesta alebo iných subjektov,
– Regulačné – opatrenia, ktorými mesto reguluje správanie sa ostatných subjektov,
– Organizačné – opatrenia zamerané na zmenu organizácie aktivít či už na strane mesta alebo iných subjektov,
– Vzdelávacie – opatrenia zamerané na zvyšovanie znalostí, povedomia a motivácie.
Ambície miest v oblasti zodpovednej politike ochrany životného prostredia, zníženia emisií a kvality života obyvateľov a návštevníkov
– mestom, ktoré rešpektuje zásady udržateľného rozvoja, zodpovedne pristupuje k životnému prostrediu a kultúrnemu dedičstvu;
– mestom, ktoré sa efektívne vyrovnáva s nárokmi na bezpečnosť, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru a zlepšuje kvalitu života obyvateľov;
– mestom, ktoré umožňuje rovnosť príležitostí, poskytuje profesionálnu a občanom otvorenú správu a riadenie;
– mestom, ktorého prosperita je postavená na vysokej efektivite, poznatkovo orientovanej ekonomike a znalostnej spoločnosti;
– úspešne spolupracujúcim mestom, ktoré je dobrým a spoľahlivým susedom a partnerom pre okolité obce, mestá a regióny.