Energetická stratégia – problematika, energetická koncepcia a adaptačná stratégia na zmenu klímy

.

Energetika, východiská a vplyvy 
Energetická bezpečnosť najmä v liberalizácii trhov s energiou, 
Diverzifikácia a  efektívne využívanie zdrojov, 
Postupy, ktoré znásobia konkurenciu na trhoch s energetickými zdrojmi. 
Zabezpečiť energetické zdroje na liberalizovanom trhu  pri akceptovateľných cenách. 
Zabezpečenie spoľahlivých dodávok všetkých druhov energie na území mesta v požadovanom 
množstve a kvalite, a to pri optimálnych nákladoch a zohľadnení požiadaviek na životné prostredie  rastúci dopyt po energetických zdrojoch, s nutnosťou podporovať ekonomický rast pri znižovaní škodlivých emisií, 
Zabezpečenie spoľahlivých dodávok všetkých druhov energie na území mesta v požadovanom množstve a kvalite, a to pri optimálnych nákladoch a zohľadnení požiadaviek na životné prostredie  rastúci dopyt po energetických zdrojoch, s nutnosťou podporovať ekonomický rast pri znižovaní škodlivých emisií, 
Prepočty OECD a EÚ naznačujú, že do roku 2030: 
globálny dopyt po primárnej energii sa zvýši o 53 % pri 55 % náraste emisií;  fosílne palivá budú hlavným zdrojom energie, budú sa podieľať 83 % na krytí rastúceho dopytu po energetických zdrojoch; 
Zvýši sa podiel uhlia na výrobe elektriny; 
Rozvojové štáty sa budú podieľať 70 % na rastúcom dopyte po primárnych zdrojoch energie; 
Strategická energetická politika 
ciele: 
zabezpečenie s maximálnou efektívnosťou bezpečnú a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite, 
znižovanie podielu hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovanie energetickej náročnosti, 
zabezpečenie takého objemu výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe 
Základné priority: 
nahradiť odstavované výrobné zariadenia výroby elektriny tak, aby sa touto náhradou zabezpečila výroba takého množstva elektriny, ktorá primárne pokryje domáci dopyt na ekonomicky efektívnom princípe, 
prijať opatrenia zamerané na úsporu energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane spotreby, 
znižovať závislosť dodávok energie z rizikových oblastí – diverzifikácia získavania zdrojov energií, ako aj dopravných ciest, 
využívať domáce primárne energetické zdroje na výrobu elektriny a tepla na ekonomicky efektívnom princípe, 
zvýšiť využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla, 
využívať jadrovú energetiku ako diverzifikovanú, ekonomicky efektívnu a primerane environmentálne akceptovateľnú možnosť výroby elektriny, 
zabezpečiť jadrovú bezpečnosť všetkých prevádzkovaných jadrových zariadení, 
zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu, 
dobudovať sústavu a siete tak, aby boli schopné zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý prenos, prepravu a distribúciu elektriny a plynu, 
vybudovať nové spojovacie vedenia s cieľom zlepšiť prepojenie na vnútorný trh EÚ, ako aj trh tretích krajín, 
podporovať využívanie alternatívnych palív v doprave. 
Medzi nosné médiá patria: 
Plyn 
Ropa a produkty z nej 
Jadro 
Obnoviteľné zdroje: 
Solárna energia 
Biomasa 
Bioplyn 
Voda 
Zem 
Geotermálna energia 
Veterná energia 
Plyn 
Slovensko má svoju dlhodobú tradíciu v oblasti plynárenstva. Slovensko má jednu z najrozsiahlejších distribučných sietí v Európe. Pri výrobe tepla je plyn využívaný na úrovni cca 87% 
Obnoviteľné zdroje: 
medzi obnoviteľnými zdrojmi má na Slovensku najväčší potenciál biomasa, vodná energia a slnečná energia, potom geotermálna energia a veterná energia 
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie 
Bratislave 
Dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie v úplnej škále je na území aglomerácie Bratislavy výrazne limitovaná, vôbec nepredpokladáme priame využívanie geotermálnej vody. Dostupnosť biomasy je relevantná v okrajových častiach a možná predovšetkým na hraniciach dotyku s poľnohospodársky využívaným územím resp. priamo v ňom. Jej energetické zhodnocovanie považujeme za možné, ale v celkovom podiele využitia OZE skôr za okrajové. Z hľadiska využitia veternej energie – po vyvedení elektrického výkonu využívanie takto získanej elektrickej energie pre účely vykurovania pokladáme za výrazne marginálne a málo pravdepodobné. 
Využitie slnečnej energie, ktorého podiel na príprave TÚV predpokladáme naopak so stúpajúcou tendenciou. Potenciál využívania energie prostredia – vody, vzduchu, suchých hornín na báze tepelných čerpadiel je disponibilný. 
Využívanie slnečnej energie 
Už v súčasnosti pre mnohé domácnosti sú investície do solárnych systémov návratnou investíciou a sú vhodným doplnkom k biomase. Solárne chladenie (výroba chladu) má významný potenciál a povedie k úsporám elektriny. Do roku 2020 je možné dosiahnuť: 
50 násobné zvýšenie výroby tepla (zo súčasných 0,1 PJ na 5 PJ) 
výroba chladu na úrovni 3 PJ. 
Využívanie nízkopotenciálového tepla 
Využívanie prostredníctvom tepelných čerpadiel vychádza z nasledujúcich predpokladov: podpora postupného prechodu od priameho vykurovania fosílnymi palivami k tepelným čerpadlám zníži spotrebu energie na výrobu tepla, 
Najväčší potenciál je pri novostavbách a  rekonštrukcii. 
Dopady a zraniteľnosť 
Vysoká závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravy môže prerásť do ohrozenia nielen ekonomickej prosperity a stability, ale aj bezpečnosti mesta. Bezpečnostné hrozby a výzvy sú dynamické, vzájomne previazané a podliehajú zmenám v závislosti od vnútorných, regionálnych a globálnych podmienok. S cieľom zabezpečiť ekonomický rast a zamestnanosť a tým aj rast životnej úrovne obyvateľstva, rastú požiadavky na výrobu a služby, surovinové a energetické zdroje. Energia sa stáva jedným z kľúčových faktorov ekonomického rastu s výrazným vplyvom a dopadmi na životné prostredie . 
Ekologický dlh 
Analýzy poukazujú na skutočnosť, že proces klimatických zmien je silne zviazaný s nárastom emisií skleníkového typu v atmosfére, pričom sa ukazuje, že vyčerpávanie zdrojov planéty už presahuje 30 % nad jej prirodzenú schopnosť obnovy. 
V súvislosti s prechodom na ekonomiku založenú na využívaní OZE je možné definovať nasledovne otázky: 
1.Ako vytvoriť jednotný trh energetických zdrojov OZE a energií vyrábaných z fosílnych palív? 
2. Ako vytvoriť trh definovaný podľa bodu 1. aby bol ekonomicky efektívny? 
3. Ako vytvoriť prechod od stavu, kde rozhodujúcimi producentmi energií na trhu sú zdroje produkujúce energie z fosílnych palív do cieľového stavu, kde energie sú až na 80 % a viac 
zabezpečované produkciou OZE? 
4. Ak budovy predstavujú 40 % spotreby energií, aká má byť 
a. konštrukcia nových budov? 
b. ako má vypadať proces obnovy súčasného fondu budov? 
Systémovým nástrojom na riešenie musí byť sústava zákonov, ktorá umožní investorovi na základe zákonom definovaných podmienok vypočítať štandardnými ekonomickými nástrojmi investičnú návratnosť svojho konkrétneho projektu. Sústava zákonov musí zabezpečiť jednak legislatívne podmienky pre investovanie a zároveň efektívnu ochranu investície investorovi, čo umožní presunúť financovanie a posudzovanie investícií do komerčného sektora medzi sektor investičného bankovníctva, investora a dohľad nad energetickým trhom v sústave jeho zákonom definovaných orgánov. 
Adaptačné stratégie: 
Najvýznamnejšie sektory – mitigácia: 
z hľadiska produkcie skleníkových plynov 
Energetika 
Doprava 
Priemyselné procesy 
Poľnohospodárstvo 
Iné 
Sektory – pohlcovanie skleníkových plynov 
Lesné hospodárstvo, zeleň 
Najvýznamnejšie sektory – adaptácia: 
Vodné hospodárstvo 
Zeleň v sídlach 
Lesné hospodárstvo 
Poľnohospodárstvo 
v menšej miere aj 
Energetika 
Doprava 
K rozhodujúcim zdrojom znečisťovania životného prostredia patrí priemysel /najmä chemický/, energetika a doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí najmä od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. 
Bratislava sa v rámci Slovenskej republiky radí medzi najviac zaťažené oblasti, vyžadujúce si osobitnú ochranu (najmä ovzdušia). 
Stratégia 
Hlavný cieľ energetickej stratégie : 
„Cieľom stratégie energetickej bezpečnosti je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť „ 
Energetická efektívnosť týkajúca sa zdrojov a budov: 
povinnosť zriadiť schému, ktorá umožní distribútorom alebo dodávateľom energie zabezpečiť ročnú úsporu 1,5 % energie z hodnoty predaja ich koncovým odberateľom alebo alternatívny štátny program umožňujúci dosiahnuť ekvivalentné úspory energie, 
povinnosť obnoviť ročne verejné budovy zodpovedajúce 3 % celkovej podlahovej plochy verejných budov a pre tento účel zabezpečiť verejne prístupný zoznam takýchto budov, 
zabezpečiť inštaláciu individuálnych meračov elektriny, plynu, tepla a teplej vody s výnimkou neekonomickej inštalácie pri vertikálnych rozvodoch tepla, 
akčný plán na podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla a zamerať sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a chladenie. 
Návrh opatrení: 
Projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ, by mali zohľadňovať aspekt odolnosti voči zmene klímy, a to pomocou metodík, ku ktorých vypracovaniu ešte len dôjde. Je potrebné posúdiť aké dôsledky by malo podmienenie verejných a súkromných investícií posúdením dôsledkov zmeny klímy. Takisto je potrebné preskúmať, nakoľko je uskutočniteľné začleniť kritériá udržateľnosti –vrátane zmeny klímy – do harmonizovaných stavebných noriem 
Opatrenia (EÚ a členské štáty) 
– Zohľadniť dôsledky zmeny klímy v rámci strategického preskúmania energetickej politiky. 
– Vypracovať metodiky na zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy a zvážiť, ako by sa dali začleniť do usmernení TEN-T a TEN-E a investičných pokynov v rámci kohéznej politiky na súčasné obdobie. 
– Preskúmať možnosť podmienenia verejných a súkromných investícií posúdením dôsledkov zmeny klímy. 
– Posúdiť, nakoľko je uskutočniteľné začleniť dôsledky zmeny klímy do stavebných noriem, ku ktorým patria napríklad eurokódy. 
Energetický manažment 
Z dôvodu zvládnutia úloh, ktoré budú vyplývať zo zabezpečenia potrieb energetiky pri aplikácii rozpracovanej koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky a úloh aktivít v rámci Dohovoru primátorov (pre pristupujúcich členov) pri organizačno – implementačnej činnosti energetiky, pri investíciách do zariadení budov a metodiky je potrebné zadefinovať funkcie energetického manažmentu. Bude potrebné zabezpečiť tieto funkcie hlavne v nasledovných oblastiach: 
Tepelná energetika 
Elektro energetika 
Energetické zdroje a rozvody 
Energetické rozbory, 
Financovanie projektov z prostriedkov EU a komunikačné vzťahy 
Energetická legislatíva 
Obnoviteľné zdroje energií a ich aplikácia 
Zdroje palív a energií 
Strategicko – koncepčné činnosti 
Územno plánovacie aktivity 
Financovanie 
Na miestnej, regionálnej a národnej úrovni je k dispozícii množstvo zdrojov financovania vrátane: 
vlastných zdrojov miestnych samospráv 
zdrojov partnerov miestnych samospráv 
obecných a krajských dotácií 
verejno-súkromných partnerstiev 
Ďakujem za pozornosť 
Ing. Miroslav Muška 
Sekcia alternatívnych zdrojov 
Slovenská Asociácia Životného prostredia