Energetické témy

 
Alternatívne zdroje energií
Energetická stratégia, obnoviteľné zdroje energií
Fotovoltaika
Termika,
Tepelné čerpadlá
Rekuperácia
Prínosy
  1. rozšírenie vedomostí z oblasti energetiky, využívaní obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovaní tvorby emisií
  2. získavanie praktických poznatkov a skúseností
  3. priblíženie vyučovacieho procesu požiadavkám praxe
  4. výchova pedagogických pracovníkov k požiadavkám výučby energetiky a súvislostí s tým spojených
  5. vytvorí sa potenciál prepojenia praxe so vzdelávacím procesom a lepšieho uplatnenie študentov v praxi
  6. príprava študentov pre pokračovanie v štúdiu na technických univerzitách
Prepojenie praxe na vzdelávací systém stredných škôl pri aplikácii vedomostí z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovania tvorby emisií