Optimalizácia ťažby dreva (biodiverzita, prevencia povodní a suchu)

Cieľ: Zabezpečiť podklad na legislatívu ťažby dreva
Pozn:. Hlavným cieľom je zamedzenie holorubov. Optimálnejšia napríklad pásová ťažba po vrstevnici má obrovský účinok na zlepšenie biodiverzity, pozitívny vplyv na udržanie vlhkosti, zamedzeniu sucha, zamedzeniu erózie pôdy, jednak vodnej, jednak veternej, pozitívny vplyv tiež na udržanie vody v krajine a čiastočné zníženie odtoku a teda protipovodňový účinok. Nesanované svážnice zapríčiňujú vodnú eróziu pôdy, zníženie hladiny podzemnej vody, zvýšenie negatívnych účinkov sucha a teda celkové zhoršenie zdravotného stavu lesa.
Práce:
– Zhodnotiť súčasný stav
– Vytypovať lokality s rôznymi spôsobmi ťažby na prieskum
– Prieskum
– Zhodnotenie a návrh optimálnych spôsobov a návrh zakázaných spôsobou ťažby, včítane hodnotenia lesných ciest, odrážok a svážnic
– Podklad pre legislatívny návrh
Ing Jozef Šolc,  Slovenská asociácia životného prostredia