Predstavenie asociácie

Slovenská asociácia životného prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia a s dominantnými témami udržateľného rozvoja a ochrany biodiverzity na Slovensku.
Zriadená a registrovaná bola na na Ministerstve vnútra SR,  číslo spisu WS/1-900/90-396 87 schváleného  dňa 13. júna 2012.
Asociácia disponuje tímom špičkových lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností.
Principy činnosti
 1. Udržitelnosť
2. Spolupráca
3. Inovácie
4. Rozvoj
 Organizačná štruktúra asociácie
Asociácia má pružnú organizačnú štruktúru  prispôsobenú  na riešenie konkrétných aktivít a projektov .
Naše silné stránky
– stabilita
– profesionalita
– integrita
– technická a konštrukčné zručnosť
– pedagogická prax
– vysoká odbornosť – poradenská a lektorská prax
– spolupráca špičkových lektorov a partnerov
– prax v podnikaní a v riadení organizácií na všetkých úrovniach riadenia
 projektované a realizované energetické a vodohospodárske aktivity
– unikátne realizácia v oblasti protipovodňovej oehrany krajiny a prírody
Aktívne spolupracuje s Českou asociáciou životního prostředí a aj s Európskou asociáciou životného prostredia.
Spolu formulujú stanoviská k problematike kvality života a životného prostredia, plánujú prepájať prax prostredníctvom spoločných projektov v Českej a Slovenskej republike, s víziou spolupráce aj so štátmi Vyšegrádskej 4 a rámci EÚ