Prepojenie praxe na vzdelávací systém SŠ v energetike

 
Prepojenie praxe na vzdelávací systém SŠ pri aplikácii vedomostí z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovania tvorby emisií
V rámci operačného programu Vzdelávanie pre podporu úrovne vzdelávania a výchovy mladej generácie v úzkom prepojení na potreby praxe do budúcnosti je potrebné zabezpečiť a zvýšiť vedomostnú úroveň v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, znižovania emisií a zvýšenia efektívneho využívania palív a energií.
Pre  zabezpečenie a podporu vzdelávania v tejto oblasti by bolo možné využiť zdroje EU zo štrukturálnych fondov. Operačný program Vzdelávanie je vhodný na riešenie uvedených potrieb, kde by bolo možné zapojiť stredné školy, neziskové a profesijné organizácie, prípadne súkromný sektor z oblasti energetiky.
Formou lektorskej činnosti či už v rámci výučby enviro výchovy a mimoškolskej činnosti je možné zabezpečiť proces výučby a lektorských aktivít.
Aktívnym zapájaním študentov do rôznych propagačných aktivít formou projektov až po priamu prezentáciu získaných vedomostí na verejnosti, je možné dosiahnuť efekt šírenia informácií a cez motiváciu študentov vo forme  prezentácie ich činnosti v médiách, či už celorepublikového charakteru alebo na lokálnej úrovni dosiahnuť zviditeľnenie jednotlivých škôl a merateľnosť výsledkov a trvalú udržateľnosť ako systému, ktorý by sa stal súčasťou vyučovacieho procesu a školských aktivít.
V spolupráci s mestami a obcami na spoločných aktivitách vytvoriť priestor na spoluprácu na komunálnej úrovni s priamym vplyvom na komunálnu politiku.
Zapojením škôl do uvedenej aktivity, je možné zabezpečiť priblíženie sa praxe k vyučovaciemu procesu, kde by sa priamo odborníci z praxe zapojili do procesu vzdelávania študentov a pedagogických pracovníkov a v prípade zapojenia sa súkromných a štátnych spoločností, bude možné upraviť celý proces pre výlučné potreby konkrétneho zamestnávateľa takto vzdelanostne pripravených študentov.
Prínosy celého projektu:
  1. rozšírenie vedomostí z oblasti energetiky, využívaní obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej náročnosti a znižovaní tvorby emisií
  2. získavanie praktických poznatkov a skúseností
  3. priblíženie vyučovacieho procesu požiadavkám praxe
  4. výchova pedagogických pracovníkov k požiadavkám výučby energetiky a súvislostí s tým spojených
  5. vytvorí sa potenciál prepojenia praxe so vzdelávacím procesom a lepšieho uplatnenie študentov v praxi
  6. príprava študentov pre pokračovanie v štúdiu na technických univerzitách
 Ing. Miroslav Muška