Pripomienky k strategickému dokumentu

 
Ing. Vladimír Mosný, PhD, Slovenská asociácia životného prostredia
list
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
974 25 Banská Bystrica
e-mail: oszp.bb@minv.sk
Bratislava, 12.10.2020
Vec:
Pripomienky k strategickému dokumentu „Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“ – stanovisko.
Slovenská asociácia životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) v rámci pripomienkového konania si uplatňuje právo verejnosti sa vyjadriť k tomuto dokumentu.
No úvodom musíme konštatovať, že dokument, tak ako je vypracovaný, je spracovaný nie pre Slovenskú republiku a jej občanov, ale pre spoločnosti spravujúce a vlastniace kanalizačné (stokové) siete a vodovody.
Je to pokračovanie iracionálnej investičnej politiky bez údajovej základne prevádzky, jej ekonomiky a dopadov a zhoršovaní životného prostredia a to hlavne vodných tokov ako recipientov stokových sietí.
Je to pokračovanie ich politiky investičných zámerov s negatívnymi dopadmi na vodné útvary povrchových a aj podzemných vôd.
V zákonnej lehote podávame k zverejnenému dokumentu a k doplňujúcim informáciám, získaným v rámci konzultácie, nasledovné pripomienky:
1. Námietka týkajúca sa určenia príslušného orgánu – zásadná pripomienka
Dňa 23.03.2020 bolo v Informačnom systéme EIA/SEA www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené oznámenie o posudzovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto posudzovaním bol Ministerstvom životného prostredia SR poverený OÚ v Banskej Bystrici.
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 je strategický dokument pre SR, ktorý stanovuje nielen investičné zámery, ale aj zmeny a to kvalitatívne, ktoré by sa týmito opatrenia mali odraziť v životnom prostredí. Z týchto dôvodov nie je jasné, prečo takýto významný dokument bol predkladaný a spracovávaný na OÚ v Banskej Bystrici a nie na orgáne, ktorý zodpovedá za tento dokument a to MŽP SR, ktorý ho predkladá na schválenie vláde SR.
Je to nie jasné predkladanie dokumentov hlavne pre verejnosť s pochybnosťami o dobrých úmysloch pri spracovávaní.
2. Námietka týkajúca zhodnotenia podkladov a východiskového stavu strategického dokumentu – zásadná pripomienka
Pre vypracovanie strategického dokumentu sú východiskové podklady.
Stokové siete – kanalizačné siete sú na Slovensku rozdelené na jednotné a delené kanalizácie. Tieto vodné stavby v zmysle vodného zákona a EÚ smernice o vode sú definované základnými prevádzkovými parametrami, ktoré sú zakotvené v právoplatných vodoprávnych povoleniach.
V celom dokumente nie je uvedené, koľko bolo na Slovensku vydaných právoplatných vodoprávnych povolení za posledné obdobie 2016-2021, koľko bolo vybudovaných splaškových a dažďových kanalizácií, aké sú kvantitatívne parametre, ktoré sú zo zákona monitorované a spracovávané v štátnej vodohospodárskej bilancii SHMÚ a na koniec aká je účinnosť ČOV, keď dažďové vody sú odvádzané v jednotnej kanalizácii . Dnes sa všeobecne vie, že od zavedenia poplatkov za odvádzanie dažďových vôd občania platia poplatky, ale nedošlo k rozvoju a nárastu delenej kanalizácie a to splaškovej a ani dažďovej. Došlo však k navýšeniu kapacity jednotnej kanalizácie. Tento stav má za následok pri zvyšujúcej sa urbanizácii krajiny nízku účinnosť ČOV (maximálne prietoky sú odvádzané obtokom a nie sú prečisťované v ČOV) a zvyšujúce sa znečisťovanie vodných tokov pri ignorancii úradmi zákonne daných zmiešavacích rovníc v projektových dokumentáciách.
Táto údajová základňa mala byť podkladom pre rozhodovaciu základnú koncepciu rozvoja stokových sietí.
3. Námietka k obsahu strategického dokumentu – zásadná pripomienka
Zverejnené oznámenie o strategickom dokumente neobsahuje zhodnotenie plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií za rok 2016-2021 s dopadom na vodné útvary povrchových a podzemných vôd na Slovensku. Nie sú parametricky zhodnotené kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky monitorované z ČOV, hoci tieto parametre sú zákonne monitorované, ako aj vodoprávne povolenia, ktoré má verejnosť právo poznať, nakoľko sú zložkou ich životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR je výkonom štátnej správy povinné ich zverejňovať. Toto právo je dané Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami.
4. Pripomienka k časti 3 Analýza súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd – zásadná pripomienka
Zverejnená tabuľka č. 1 je zavádzajúca nakoľko z údajov o vypúšťaných a prečistených odpadových vodách by vyplývala 100 % a pre celé Slovensko 98,6 100 % účinnosť čistiarni odpadových vôd. No to je svetový unikát v čistení odpadových vôd na svete a potom je nutné všetky odľahčovacie komory zrušiť. Tu žiadame zverejniť skutočné údaje o prečistených vodách a aké množstvá obchádzajú
prečisťovanie odľahčovacími komorami podľa ČOV čo je dané zákonom a právoplatnými vodoprávnymi povoleniami. Údaje SHMÚ sú nepravdivé.
5. Pripomienka k časti 3.2 Analýza súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadovýc
5. Pripomienka k časti 3.2 Analýza súčasného stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd – zásadná pripomienka
Na strane 14 je uvedená Tabuľka č. 2, kde je uvedený počet novovybudovaných čistiarni odpadových vôd , ktorý od roku 2004 do roku 2018 vzrástol z 440 na 705, čo je nárast o 60 %. Tieto investície však v tabuľke nedefinujú aký je efekt na životné prostredie v recipientoch – vodných tokoch, či boli vybudované a rozširované jednotné kanalizácie, alebo delené kanalizácie. Je zrejmé, že sa budovali pre zlepšenie životného prostredia občanov SR a nie pre čerpanie investícii.
Nie je jasné ani kvantitatívne delenie splaškových a dažďových kanalizácii napojených na čistiarne odpadových vôd a prietokové členenie v odľahčovacích komorách. Toto spôsobuje znečisťovanie vodných tokov na úkor investícii a podielu občanov na tomto procese financovania.
6. Pripomienky k časti 3 Hlavné ciele vodovodov a kanalizácií – pripomienka je zásadná
Prvé dva body cieľov VVaVK 2021 – 2027 v znení:
– spracovať aktuálnu analýzu súčasného stavu demografie obyvateľstva na Slovensku a jeho vývoja, percentuálne zhodnotenie a jeho odhad na ďalšie plánovacie obdobie zásobovania pitnou vodou a vývoj špecifickej potreby vody na obyvateľa s súvislosti s ekonomikou v jednotlivých regiónoch a potrebou,
– zadefinovať proporcionálny systém odvádzania splaškových a dažďových vôd s dopadom na efektivitu čistiarni odpadových vôd a kvalitu vôd recipientov a vodných útvarov,
– sumarizovať legislatívne požiadavky EÚ a SR ako aj súvisiace koncepčné materiály SR ovplyvňujúce ciele strategických materiálov s Ústavou SR,
považujeme za východiskové podklady pre ich vypracovanie a nie ciele navrhovaných investičných plánov.
Pre jednotlivé časti strategického materiálu žiadame uviesť konkrétne ciele vyjadrené v merateľných ukazovateľoch
– vo verejných vodovodoch zvýšenie percenta zásobovania obyvateľov SR z vodovodov, uvedenie špecifickej potreby a jej dlhodobú tendenciu, stanoviť výrobu pitnej vody s porovnaním na vybudované vodné zdroje s percentom ich využitia,
– odkanalizovanie splaškových vôd a aj dažďových vôd, ich percentuálne vyjadrenie v jednotnej a delenej kanalizácii, účinnosť čistiarní odpadových vôd, jej tendencia
– zverejnenie strát vo vodovodnej a kanalizačnej sieti a postupné ich znižovanie s cenovými kompenzáciami pre obyvateľstvo.
– spresniť štátnu vodnú bilanciu ako kvantitatívnu, tak aj kvalitatívnu podľa skutočných odberov a vypúšťaní odpadových vôd v zmysle právoplatných vodoprávnych povolení a meraní v zmysle legislatívy o meraniach.
7. Pripomienky k časti 4.5 Predpokladané náklady na realizáciu rozvoja verejných vodovodov – pripomienka je zásadná
V tejto časti je plánovaná investičná akcia na VN Tichý potok, kde nie je stanovený účel tejto vodnej stavby, ale pravdepodobne na zabezpečenie výroby pitnej vody. Je prekvapujúce, že tento zámer je v rozpore s vládnym programom vládz SR a nedefinovaním dôvodu, prečo sa s protipovodňovej ochrany – čo bol historicky daný účel tejto stavby sa stal účel pre zdroj pitnej vody pre existujúce alebo novopostavené vodovody bez údajov z akého dôvodu.
Stanovisko:
Na základe vyššie uvedených pripomienok a nedostatkov vyplývajúcich z platných zákonov konštatujeme, že zverejnený dokument neobsahuje komplexný návrh Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 a nedefinuje a nerieši problémy kanalizácií a verejných vodovodov.
Plán verejných vodovodov a verejných kanalizácií obsahuje iba investičný zámer čerpania finančných zdrojov na vodné stavby, nezdokladované a nepodložené východiskovými údajmi, opierajúce sa o požiadavky skupiny investorov a správcov bez riešenia problémov vodovodov a kanalizácií pre Slovenskú republiku a jej občanov s dôrazom na kvalitu životného prostredia danú ústavou SR.
S pozdravom
Ing. Vladimír Mosný, PhD
Slovenská Asociácia Životného Prostredia