Projekt zníženia spotreby energie v obytných domoch

 
Slovenská republika sa zaviazala plniť medzinárodný záväzok zníženie emisií do roku 2030.
Na dosiahnutie tohto cieľa vo väčšine prípadov je potrebné okrem iného riešiť aj komplexnú obnovu budov, ktorá sa bude zameriavať na nasledovné oblasti:
– zníženie potreby energie na vykurovanie (prevažne zateplením objektov vrátane    výmeny   okien a vyregulovania vykurovacích sústav);
– zníženie potreby energie na prípravu teplej úžitkovej vody;
– zníženie spotreby elektriny na osvetlenie a prevádzku technologických zariadení budov      (výťahy, vetranie, klimatizácia);
– zlepšenie užívateľského komfortu v objektoch;
– zvýšenie efektívnosti zásobovania energiou (predovšetkým v objektoch s vlastnou       kotolňou), vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie (solárne kolektory,  tepelné   čerpadlá, fotovoltické panely) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny.
Pri navrhovanej rekonštrukcii sústavy verejného osvetlenia sa uvažuje:
– s náhradou existujúcich svietidiel modernými LED svietidlami a rekonštrukciou     káblových  edení a poruchových úsekoch.
–  inteligentný systém riadenia intenzity osvetlenia so schopnosťou prispôsobenia intenzity osvetlenia aktuálnej intenzite dopravy s cieľom znižovania spotreby elektriny.
– poskytovanie on-line informácií o intenzite dopravy pre účely dynamického riadenia dopravy v meste a poskytovania aktuálnych dopravných informácií a informáciách o emisnej záťaži.
Rovnako musia byť pri navrhovaní opatrení rešpektované funkcie mesta v rôznych oblastiach:
– Spotrebiteľ – v oblasti využívania majetku a verejného obstarávania,
– Plánovač – v oblasti územného plánovania a prípravy strategických dokumentov,
– Motivátor – v oblasti práce s obyvateľmi a súkromným sektorom.
V nadväznosti na tieto funkcie je potrebné navrhnúť opatrenia nasledovných typov:
– Investičné – opatrenia vyúsťujúce do realizácie investícií či už zo strany mesta alebo iných subjektov,
– Regulačné – opatrenia, ktorými mesto reguluje správanie sa ostatných subjektov,
– Organizačné – opatrenia zamerané na zmenu organizácie aktivít či už na strane mesta alebo iných subjektov,
– Vzdelávacie – opatrenia zamerané na zvyšovanie znalostí, povedomia a motivácie.
Technická asistencia v rámci projektu bude zameraná na:
– komplexné zhodnotenie technického stavu a hospodárenia s energiou v budovách formou energetických auditov.
–  budú identifikované vhodné investičné projekty – štúdie tak, aby sa optimalizoval ich rozsah z hľadiska dosiahnutia objemu úspor pri spotrebe energie dostatočného pre financovanie prostredníctvom súkromných poskytovateľov energetických služieb (ESCO).
– pre jednotlivé projekty bude navrhnutý spôsob financovania a zmluvného usporiadania vzťahov.
–  pre jednotlivé súbory budov a úseky verejného osvetlenia budú spracované podklady pre realizáciu verejného obstarávania investičných aktivít Akčného plánu
Obec/subjekt získa:
– komplexné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre investičnú časť projektu.
–  bude mať stanovenú predbežnú cenu pre realizáciu opatrení investičnej časti
–  nadefinovanie zmluvných vzťahov pre potencionálnych realizátorov investícií
o nastavené spôsoby financovania s minimálnym dopadom na priame finančné prostriedky rozpočtu mesta
o podklady, vzory a prípadové štúdie pre prezentovanie a poradenskú činnosť pre širokú verejnosť v oblasti úspory energií a znížení nákladov
o dopad pri pozitívnej reprezentácii