Stanovy

Stanovy Slovenskej Asociácie Životného Prostredia

I.

Všeobecné ustanovenia

Názov, sídlo:  Slovenská Asociácia  Životného Prostredia (ďalej v skratke SASŽP)

Hurbanova 609/42, 901 01 Malacky

II.

Územná pôsobnosť

Činnosť SASŽP je po celom území všetkých štátov Európskej únie.

III.

Predmet, cieľ a účel SASŽP

 1. SASŽP je dobrovoľné spoločenstvo podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sa môžu stať fyzické osoby so záujmom v odbore a ich činnosť súvisí alebo môže byť využitá v oblasti ochrany a obnovy životného prostredia.
 2. SASŽP je zostavená za účelom riešenia vnútornej i vonkajšej problematiky, ktorej spoločné riešenie je ekonomicky výhodné, spoločensky prospešné a racionálne. Prispieva k rozvoju riešenia danej problematiky.
 3. SASŽPnevyvíja žiadnu politickú alebo náboženskú činnosť.

Ciele asociácie

 1. Vytvárať a rozvíjať priestor pre nové poznanie a tvorbu ekologických i kultúrnych hodnôt  smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek – príroda.
 2. Zaisťovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných, odborne špičkových a ekologických systémov pre ochranu a obnovu životného prostredia.
 3. Vytvárať podmienky pre prehlbovanie profesijnej poctivosti v rámci vzájomných vzťahov medzi členmi.
 4. Organizovať, zaisťovať alebo poskytovať hospodársku, právnu alebo inú pomoc svojim členom.
 5. Vytvárať priestor pre otvorenú, účelnú, odbornú a konštruktívnu diskusiu.
 6. Presadzovať a chrániť profesijnú etiku, hospodárske a právne záujmy svojich členov na území SR.
 7. Účinne spolupracovať s hospodárskymi komorami, štátnymi úradmi, akademickou pôdou, poľnohospodárstvom i priemyslom, spotrebiteľmi a odbornými skupinami v členských štátoch Európskej únie.
 8. Spracovávať odborné informácie z Európskej únie a z ostatných štátov.
 9. Vytvárať kvalifikačné a prestížne podmienky k získavaniu nových členov.
 10. Budovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
 11. Spájať ľudí a organizácie v spoločnom úsilí smerujúcemu k environmentálnej zodpovednosti a ochrane životného prostredia.

Výučba a výchova

 1. Spolupracovať so štátnymi a súkromnými vzdelávacími inštitúciami.
 2. Umožňovať praktickú činnosť študentom odborných škôl za účelom získania praktickej kvalifikácie.
 3. Systematicky využívať všetky skúsenosti pre rozvoj odboru.
 4. Presadzovať a garantovať seriózne jednanie členov ako voči sebe navzájom, tak vo vzťahu k vonkajšiemu okoliu.
 5. Usporadúvať odborné školenia v spolupráci so spoločnosťami, odbornými organizáciami a pod.
 6. Podporovať odborné diskusie a spracovávať ich obsah a prípadne ich zverejňovať.
 7. Presadzovať ekologický aktivizmus.
 8. Budovať a rozvíjať ekologické a morálne hodnoty.
 9. Prezentovať a sprístupniť verejnosti znalosti členov asociácie.

Hospodárska činnosť

 1. Účelne pôsobiť pri presadzovaní a zaisťovaní systémov a ich odborných riešení.
 2. Kolektívne riešiť vzťahy s dodávateľmi a s výrobcami.
 3. Podporovať spoluprácu s vedeckými ústavmi, projektantmi a realizátormi.
 4. Budovať eko partnerstvá.
 5. Spolupracovať s nadáciami, spolkami, zainteresovanými rezortmi, inštitúciami a nevládnymi organizáciami v SR a aj v zahraničí.
 6. Vytvárať priestor a predpoklady pre odborné profesijné uplatnenie sa svojich členov v súlade s ich predstavami a ambíciami.
 7. Chrániť hospodárske a právne záujmy členov asociácie.
 8. Budovať značku SASŽP.

Publikačná a edičná činnosť

Vydávanie

 • informačných letákov,
 • vlastného internetového časopisu,
 • prezentačných CD a iných nosičov.

Cezhraničná spolupráca

 • Nadväzovanie cezhraničných kontaktov a partnerstiev.
 • Realizácia cezhraničných aktivít a projektov.

Propagačné aktivity

 • Propagácie aktivít asociácie prostredníctvom vlastnej internetovej stránky, sociálnych sietí, vlastného internetového časopisu.
 • Vizualizácia aktivít asociácie.

IV.

Členstvo, vznik a zánik členstva

Riadne členstvo

Riadnym členom sa môže stať každá fyzická osoba pokiaľ súhlasí s predmetom, cieľom a účelom SASŽP a podujme sa dodržiavať všetky povinnosti riadneho člena.

Riadny člen

 1. Žiadosť o členstvo musí byť podaná písomnou formou k rukám Rady SASŽP.
 2. Žiadateľ je povinný podať o sebe pravdivé informácie, uznať bez výhrady stanovy SASŽP, uhradiť vstupný poplatok 10,- eur a platiť pravidelne ročné príspevky v sume 10,- eur v stanovenej lehote, čo je do 31. 3. príslušného roka. V prvom roku uhradí len vstupný poplatok na účet SASŽP do 30 dní od prijatia za člena.
 3. Prihlášky nových členov posudzuje a schvaľuje Rada SASŽP 2 x ročne a oboznámi nových členov s rozhodnutím o prijatí. Žiadateľovi môže byť odmietnuté členstvo v SASŽP, pokiaľ sa zistí, že uvedené informácie nezodpovedajú pravde alebo sú úmyselne neúplné.

Sympatizant

 1. Sympatizantom sa môže stať združenie, inštitúcia, právnická a fyzická osoba, občan. Všetci, čo sympatizujú s predmetom a cieľmi SASŽP.
 2. So sympatizantom môže byť uzavretá zmluva o spolupráci.
 3. Na sympatizanta sa nevzťahujú povinnosti členských poplatkov

Zánik členstva

 1. Vystúpenie člena z SASŽP. Písomné alebo mailové oznámenie o vystúpení člena z SASŽP adresuje Rade SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dohodou.
 2. Úmrtím člena – fyzickej osoby.
 3. Vylúčením člena. O vylúčení člena na základe porušenia povinností člena SASŽP alebo konania proti záujmom SASŽP rozhoduje Rada SASŽP. Členstvo v SASŽP zaniká dňom rozhodnutia Rady SASŽP.
 4. Zánikom členstva zaniká právo užívať ochrannú známku SASŽP, označenie člena SASŽP a ostatné práva člena.

V.
Práva a povinnosti členov

Každý člen SASŽP má rovnaké práva.

Člen má právo

 1. Voliť a byť volený do orgánov SASŽP.
 2. Má jeden hlas.
 3. Byť aspoň 1x za rok oboznámený s hospodárením SASŽP.
 4. Aktívne sa podieľať na činnosti SASŽP, zúčastňovať sa akcií v Európskej únii a v ostatných štátoch na ktoré bude delegovaný.
 5. Podporovať asociáciu SASŽP  v podobe darov  a 2 % alebo 3 % z daní fyzických osôb alebo 1,5 % (2 %) z daní právnických osôb.

Člen má povinnosť

 1. Dodržiavať stanovy a riadiť sa rozhodnutím Rady SASŽP.
 2. Platiť členské príspevky. V prípade neuhradenia a opätovného vyzvania na uhradenie Rada rozhodne o ukončení členstva.
 3. Aktívne sa podieľať na plnení úloh SASŽP.
 4. Propagovať ciele a úlohy SASŽP a vedome nepoškodzovať povesť SASŽP.
 5. Oznámiť Rade SASŽP zmeny: mena, adresy.
 6. Člen asociácie súhlasí so spracovaním svojich údajov z členskej prihlášky zo strany asociácie a so zasielaním elektronických informácií od SASŽPv súlade so Zákonom č. 22/2004 Z. z. v plnom znení o elektronickom obchode a doplnení Zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 z. a niektorých službách informačnej spoločnosti a spracovaním a použitím poskytnutých osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely SASŽP a informácie o službách a produktoch tretích strán, ktoré sú s SASŽP v zmluvnom vzťahu. Člen asociácie poskytuje tieto údaje dobrovoľne a je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Má právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o vysvetlenie a prípadné odstránenie vzniknutého stavu, najmä na uskutočnenie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho údajov.

VI.
Orgány SASŽP

Orgány SASŽP

 1. Valné zhromaždenie
 2. Rada SASŽP
 3. Štatutárny orgán SASŽP – predseda a podpredseda

Rada SASŽP môže na zaistenie svojej činnosti vytvárať odborné sekcie.

VII.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SASŽP.

Do právomoci valného zhromaždenia patrí najmä

 1. Schvaľovať správy Rady SASŽP o činnosti SASŽP.
 2. Schvaľovať hospodárenie SASŽP.
 3. Voľba členov Rady SASŽP.
 4. Schvaľovať zmenu stanov SASŽP.

Valné zhromaždenie zvoláva Rada SASŽP podľa potreby, najmenej však 1x ročne. Termín zvolania Valného zhromaždenia oznámi členom minimálne 2 týždne vopred písomnou formou alebo elektronickou komunikáciou.

Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané na požiadanie aspoň 1/3 členov SASŽP.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina registrovaných členov. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je schválené, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Rozhodnutie Valného zhromaždenia je záväzné.

VIII.
Rada SASŽP

Rada SASŽP riadi činnosť SASŽP.

 • Rada má 5 členov, ktorí si zvolia predsedu a podpredsedu rady na obdobie 5 rokov.
 • Ich volebné obdobie však neskončí skôr, ako dôjde k zvoleniu nových členov. Rady SASŽP.
 • Opätovné zvolenie je možné.

Rada

 1. Rozhoduje o základných otázkach, programu a činnosti SASŽP.
 2. Predkladá návrh stanov predsedovi SASŽP.
 3. Vytvára odborné sekcie  a zriaďuje funkciu koordinátora pre jednotlivé projekty.
 4. Všetky odborné informácie prenáša na členskú základňu.
 5. Rozhoduje 2/3 väčšinou o zániku asociácie a likvidácii majetku, keď nebude prechádzať na právneho nástupcu.
 6. Predkladá valnému zhromaždeniu zásady hospodárenia SASŽP a rozpočet SASŽP na bežný rok.
 7. Predkladá valnému zhromaždeniu výsledky hospodárenia SASŽP za predchádzajúci rok.
 8. Stanovuje hlavné úlohy asociácie.
 9. Koordinátor riadi odborné sekcie SASŽP a zodpovedá za realizáciu projektov. Realizuje úlohy, ktoré mu uloží Rada SASŽP. Zodpovedá a zabezpečuje správne a transparentné hospodárenie so zverenými prostriedkami SASŽP v súlade s právnymi predpismi.
 10. Koordinátor je k SASŽP v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 11. Rada SASŽP sa schádza minimálne 2 krát ročne a zodpovedá sa valnému zhromaždeniu.

V prípade dosiahnutia dobrých hospodárskych výsledkov rada predloží na schválenie valnému zhromaždeniu návrh odmien členom rady.

Rozhodnutie rady SASŽP je právoplatné, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina členov rady.

Rozhodnutie rady SASŽP je záväzné.

IX.

Štatutárny orgán SASŽP

SASŽP má dvoch štatutárov – predsedu a podpredsedu.

Štatutári sú menovaní i odvolávaní Radou SASŽP.

Právomoci a povinnosti štatutárov SASŽP:

 1. Štatutári zastupujú SASŽP a konajú v jej mene v súlade so stanovami a záujmami SASŽP.
 2. Podpisovanie štatutára za SASŽP sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu SASŽP, mena a funkcie, pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 3. Za asociáciu majú právo podpisovať predseda a podpredseda samostatne.

Predseda asociácie zvoláva a riadi konanie Rady SASŽP a vykonáva ďalšiu činnosť, ktorá mu bude uložená uznesením Valného zhromaždenia SASŽP.

Hlasovanie v mene predsedu a podpredsedu Rady SASŽP môže v Rade SASŽP vykonávať ním poverená osoba na základe notársky overeného splnomocnenia.

XI.
Hospodárenie SASŽP

Hospodárenie SASŽP sa riadi všeobecne platnými predpismi.

Finančné prostriedky získava

 1. Jednorazovými vstupnými príspevkami.
 2. Ročným príspevkom členov.
 3. Zmluvnými príjmami podľa dohody.
 4. Z darov a iných venovaní.
 5. Zo sponzorských príspevkov.
 6. Z činnosti asociácie na úhradu nákladov asociácie (napr. výstavy, kongresy, semináre, prednášky, konferencie, atď.).
 7. Z darov a to aj v podobe 2 % alebo 3 % z daní fyzických osôb a/alebo 1,5 % (2 % a 3 %) z daní právnických osôb.
 8. Z dotácií grantov.
 9. Z publicistickej, vydavateľskej činnosti.
 10. Zo vzdelávacej, konzultačnej, poradenskej, lektorskej a inej odbornej činnosti.
 11. Z projektovej činnosti.
 12. Zo sprostredkovateľskej činnosti.

XII.
Zánik SASŽP

Dobrovoľným rozpustením.

Právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení SASŽP.

V prípade zániku rozhodne o spôsobe vysporiadania a záväzkoch SASŽP Rada SASŽP.

XIII.
Platnosť stanov

Tieto stanovy schválila Rada SASŽP dňa 9. 5. 2018 a účinnosť nadobúdajú dňom vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra SR.

Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.