VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

 
Vážená pani RNDr. Fatulová, pán Ing. Mosný, PhD., pán Ing. Plesník,
veľmi pekne Vám ďakujeme za to, že ste prišli prerokovať a objasniť Vaše pripomienky. Napriek tomu, že z celkového počtu z Vašej strany vznesených 25 zásadných pripomienok len 3 boli plne akceptované, 7 čiastočne akceptovaných a 15 neakceptovaných, ich zapracovanie je v prospech zlepšenia materiálu. Ako sme Vám vysvetlili na rozporovom konaní, mnohokrát presahovali rámec účelu a zámeru materiálu a mnohé požiadavky sa opakovali. Ako sme Vás tiež informovali, nechceli sme stručnosť akčného plánu (ktorý vychádza zo 4. strategického plánu Ramsarského dohovoru) rozširovať a zameniť za podrobnú štúdiu, či rozbor. Viaceré informácie je možné získať z dostupných zdrojov, z príslušných inštitúcií, jednotlivých webových stránok a pod. Vyhodnotenie prikladáme k e-mailu.
Ďakujeme Vám za spoluprácu a snáď sa vidíme aj na nejakom spomínanom seminári, kde by sme mohli spoločný záujem pre ochranu a obnovu mokradí zosúladiť s RSV a ďalšími dokumentami v oblasti vôd.
S pozdravom
 Mgr. Adriana Kušíková, PhD.
odbor ochrany prírody | Nature Protection Department sekcia ochrany prírody a biodiverzity | Nature and Biodiversity Protection General Directorate
Námestie Ľ. Štúra 1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 2256
e-mail: adriana.kusikova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk