Eko vzdelávanie deti a mládeže

EKO vzdelávanie
Vzdelávanie detí a mládeže smerované k ekologickým hodnotám.
Cieľ:
Vytvárať, koncipovať a rozvíjať priestor pre poznanie a tvorbu ekologických, kultúrnych i spoločenských hodnôt smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek – príroda.
Pridaná hodnota projektu
– umelecká inakosť
– informovanosť o regióne spojená s propagáciou
– možnosť nadobudnúť rôzne zručnosti v oblasti tradičných remesiel
– zapojenie sa do aktivít smerujúcich k záujmovým činnostiam
– efektívne využitie voľného času
– prevencia sociálno-patologických javov
– nadväzovanie a rozvíjanie spoločenských kontaktovporadenská a lektorská prax
Výstupné hodnoty: -ekológia, dlhodobosť, prevencia, zdravie, vzdelávanie, voľnočasové aktivity, prezentácia výrobkov
Základné členenie
Vzdelávanie detí a mládeže smerované k ekologickým hodnotám
Vytváranie a rozvíjanie priestoru pre ekologické myslenie, cítenie a konanie, získanie nových inšpirácií a kompetencií
Prevencia kriminality, boj proti kriminalite, šikanovaniu
Špeciálne všeobecne zamerané programy pre skupiny ohrozené sociálno-patologickými javmi
Programy pre rôzne vekové skupiny zamerané na konkrétnu problematiku v súvislosti so sociálno-patologickými javmi
Ochrana a obnova životného prostredia
Zážitkové programy a prednášky pre deti MŠ a ZŠ v spolupráci s NP, LSR, VLS, poľovníkmi, rybármi, ornitologmi…
Stála expozícia
Miesto, kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným zážitkovým spôsobom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou ochrany prírody a obnovy životného prostrediaIndividuálne, skupinové súťaže, kvízy…, rodinné duely…
Práca na 3D tlačiarni (vymodelovanie si vlastnej hračky…)
Voľnočasové aktivity v zmysle praktickej realizácie rôznych činností otvárajúcich priestor pre lepšie pochopenie dôležitosti ochrany prírody (prírodných zdrojov, fauny, flóry…) a obnovy životného prostredia
Rozširovanie tvorivej zručnosti a zručnosti
Prakticky zamerané workshopy, semináre. práca s hlinou, fotokurzy, výučba ozdobného písania, maľovanie, výroba kozmetiky s využitím prírodných produktov a mnohé iné
(aj podľa záujmu detí, mládeže i dospelých)
Tradičné remeslá
Predstavenie, s možnosťou využitia vlastných zručností, starých a zabudnutých remesiel
Kultúra a príroda
Hudobno – vzdelávacie koncerty
Stála expozícia fotografií , malieb prírody, výrobkov (aj s prispením prác návštevníkov)
Terapia prírodou
Hravou formou vzdelávania zameraného aj na relaxáciu a psychohygienu, využitie vlastných zručností pri vyplnení voľného času pobytom v prírode, rozdávať radosť, úsmev, spoločenské i športové vyžitieZdravý životný štýl
Prakticky zamerané prednášky, semináre spojené s ukážkami (ponuka zdravej stravy, pobyt v zdravom prostredí, prevencia civilizačných chorôb, terapia prírodnými zdrojmi…)
Predstavenie projektu je vodítkom pre pripravované aktivity Slovenskej asociácie životného prostredie v enwiro vdelávaní detí a mládeže,
,