Projekty zadržiavania vody v krajine

 

Program 3 H
– hydrológia
– hydraulika
– hydrotechnika
 
1.  Ponuka spolupráce s mestami a obcami
–  pri projektovej príprave
 – pri dotačných programoch
2. Odborné semináre pre mestá a obce
3. Projekty na zadržiavanie vody (vodné nádrže na záchyt dažďovej vody )
    Projekty na znižovanie rýchlosti prietoku nielen prívalovej vody
Stratégia :
Na to, aby bol vybraný správny druh investície na riešenie problémov s vodou, je podmienkou  určiť odtokový režim vody. 
K určeniu správneho odtokového režimu ( koeficientu ) bude potrebné spracovať niekoľko vzorových projektov 
Návrhy :
– Efektívnosť využívania vodnej energie na tokoch
– Efektívnosť využívania zrážkovej a prívalovej vody
– Metodika a alternatívy zadržiavania vôd
– Zadržiavanie vôd v mestách a obciach