Vyhodnotenie

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021
k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a návrh Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024
 
 
Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
 
ČA – čiastočne akceptovaná
 
 
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti:
Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
Verejnosť
č. 1 k strategickým zámerom, cieľom a opatreniam Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 Odborná verejnosť v zastúpení Inštitút vodnej politiky, RNDr. Elena Fatulová; Slovenská asociácia životného prostredia, Ing. Vladimír Mosný, PhD., Ing. Ján Plesník (ďalej len „odborná verejnosť“) žiada do Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 (ďalej len „Akčný plán“) doplniť opatrenia potrebné na presadenie starostlivosti o mokrade cez systémovú ochranu vôd podľa Rámcovej smernice o vode (ďalej len „RSV“) v rámci presadzovania integrovaného manažmentu vôd. Odôvodnenie: Ramsarský dohovor zahŕňa mokrade v širokom chápaní. Zahŕňa všetky rieky a jazerá, podzemné pramene, močiare, zaplavované lúky, rašeliniská, lužné lesy, mokrade vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú rybníky, vodné nádrže. Mokrade sú súčasťou hydrologického cyklu, preto sa musia riešiť cez systémovú ochranu vôd v rámci integrovaného riadenia povodí. Podrobný postup riešenia mokradí v kontexte RSV je popísaný v metodickom usmernení EK č. 12 – Horizontal Guidance on the Role of Wetlands in the Water Framework Directive. Opatrenia Akčného plánu je potrebné doplniť a zmeniť tak, aby boli v súlade s postupmi podľa RSV a metodického usmernenia č. 12.
Z
ČA
Pripomienku berieme na vedomie. Ako je uvedené v predkladacej správe, materiál je prioritne zameraný na implementáciu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) a jeho Strategického plánu na roky 2016 – 2024. Prepojenie na Rámcovú smernicu o vode (RSV) a integrované riadenie povodí je uvedené vo viacerých opatreniach a bolo ďalej doplnené odkazom na RSV v opatreniach 1.1, 1.3, 3.1, 17.2.
Hoci sa v RSV odkazuje na mokrade (recital 8, 23, článok 1a) a príloha VI bod vii)), nedefinuje mokrade. RSV ani nestanovuje povinnosti alebo odporúčania pre mokrade ako také. RSV nestanovuje nezávislé ekologické ciele špecificky pre mokrade, ale všeobecne pre útvary povrchovej vody. Environmentálne ciele RSV sa majú uplatňovať na „vodné útvary“, a teda aj na mokrade. Preto je starostlivosť o mokrade integrálnou súčasťou plánov manažmentu povodí (Vodný plán Slovenska). Vodný plán Slovenska a AP pre mokrade sa vzájomne dopĺňajú. AP nie je v rozpore s ustanoveniami RSV a nie je ani v rozpore s Vodným plánom Slovenska.
Verejnosť
č. 2 – návrh na doplnenie opatrení Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 Odborná verejnosť žiada doplniť do Akčného plánu nasledovné opatrenia: – aktualizovať vymedzenie vodných útvarov podľa RSV a zaradiť mokrade do príslušných útvarov povrchovej a podzemnej vody podľa metodického usmernenie EK č. 2 a 12 (samostatný útvar povrchovej vody, súčasť útvaru povrchovej vody, suchozemský ekosystém závislý na podzemnej vode), – zabezpečiť vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien mokradí v rámci vyhodnotenia vplyvov a dopadov na stav vodných útvarov podľa metodického usmernenia EK č. 3 – stanoviť ciele ochrany/obnovy mokradí podľa čl. 4 RSV, v rámci stanovenia environmentálnych cieľov pre útvary povrchovej vody, podzemnej vody a chránených území (požiadavky smerníc (92/43/EEC, 79/409/EEC – ohrozené druhy živočíchov a spoločenstvá vrátane stanovenia ekologických kritérií), – stanoviť základné a doplnkové opatrenia pre obnovu mokradí v rámci programu opatrení tretieho Vodného plánu Slovenska pre splnenie environmentálnych cieľov pre útvary povrchovej vody, podzemnej vody a chránených území.
Z
ČA
Pripomienku berieme na vedomie. Vodné útvary sú vymedzené v súlade s vodným zákonom a RSV, pričom ich aktualizovanie je súčasťou Vodného plánu Slovenska. Všetky uvedené požiadavky na doplnenie sa uvádzajú vo Vodnom pláne Slovenska, ktorý bol schválený vládou SR  a je kontraproduktívne opakovať ich v AP.
Za bod 1.4. bolo doplnený text: „Prijať potrebné doplnenie a úpravy ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre zabezpečenie ochrany všetkých typov mokradí … podľa kritérií rámcovej smernice o vode …a zapracovať environmentálne ciele rámcovej smernice o vode do starostlivosti o mokrade“.
Verejnosť
č. 3 k ochrane suchozemských ekosystémov – Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 Pre zabezpečenia obnovy a nezhoršovanie stavu suchozemských ekosystémov (mokradí) odborná verejnosť žiada do Akčného plánu doplniť opatrenia na presadenie hodnotenia kvantitatívneho stavu podzemnej vody na základe hladiny podzemnej vody podľa prílohy V bod 2.1 RSV, vrátane vyhodnotenia možného poškodenia suchozemských ekosystémov, ktoré sú priamo závislé od útvaru podzemnej vody. V súčasnosti sa hodnotenie kvantitatívneho stavu vykonáva v rozpore s RSV na základe využiteľných množstiev podzemnej vody, čo je hlavnou prekážkou nedostatočnej ochrany mokradí a podzemnej vody a nedostatočného riešenia dôsledkov klimatickej zmeny, najmä sucha.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale nebola akceptovaná z dôvodu, že hodnotenie kvantitatívneho stavu podzemnej vody je predmetom Vodného plánu Slovenska. Jednalo by sa o duplicitu a je to nad rámec účelu a zámeru Akčného plánu pre mokrade.
Verejnosť
č. 4 k navrhovaným opatreniam Akčného plánu na roky 2022 – 2024 Odborná verejnosť žiada urobiť v Akčnom pláne zmeny všeobecne formulovaných opatrení, ktoré nie sú v súlade s RSV, vodným zákonom a metodickým usmernením EK č. 12. V prípade odvolávky na Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 (ďalej len „Koncepcia“) žiadame preukázať súlad v Koncepcii navrhovaných opatrení na ochranu a obnovu mokradí s RSV, vodným zákonom a metodickým usmernením č. 12 a presadzovať postupy a opatrenia v súlade s RSV a vodným zákonom. Návrh Koncepcie neobsahoval návrhy na presadenie postupov podľa RSV a metodického usmernenia EK č. 12. Naopak presadzoval opatrenia, ktoré sú v rozpore s RSV. To isté platí aj o odvolávke na Vodný plán Slovenska a revitalizáciu tokov, ktoré nie sú v súlade s RSV. Žiadame o vykonanie analýzy začlenenia ochrany a obnovy mokradí do systému integrovaného riadenia povodí podľa požiadaviek RSV v treťom Vodnom pláne Slovenska a v Koncepcii. Analýzu žiadame sprístupniť verejnosti ako prílohu Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024. V opačnom prípade žiadame odvolávku na Koncepciu a Vodný plán Slovenska v Akčnom pláne vypustiť pre nesúlad s RSV a vodným zákonom.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale nebola akceptovaná z dôvodu, že je nad rámec účelu a zámeru Akčného plánu pre mokrade – nie je jasné, ktorú časť textu treba doplniť, zmeniť, opraviť. Bod 11.1. jasne poukazuje na povinnosť realizácie opatrení vo Vodnom pláne Slovenska, nie je potrebné preukazovať súlad, keďže AP sa priamo odvoláva na Vodný plán Slovenska.
Navrhovaná Koncepcia vodnej politiky a Vodný plán Slovenska v žiadnom prípade nie sú v nesúlade s RSV. Vodný plán Slovenska bol schválený vládou SR 11. mája 2022.
Verejnosť
č. 5 k výstupu (očakávané výsledky) Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024. Odborná verejnosť žiada doplniť do Akčného programu konkrétne projekty, ktoré budú realizované v období 2022 – 2024. Viaceré opatrenia na roky 2022 – 2024 sú uvedené v Správe o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Správa“). Ďalej žiadame doplniť konkrétne ciele jednotlivých opatrení, vrátane stanovenia kritérií a parametrických hodnôt pre vyhodnotenie dosiahnutého pokroku z hľadiska plnenia environmentálnych cieľov RSV a cieľov smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC pre mokrade a pre vyhodnotenie efektívnosti realizovaných opatrení.
Z
A
Konkrétne projekty, ktoré sa budú realizovať, boli doplnené pod tabuľkou. Ciele jednotlivých projektov je možné dohľadať. Podaný bol tiež nový návrh projektu LIFE+ Living Rivers, ktorého predkladateľom je VÚVH, partnermi sú ŠOP SR, SVP, š. p. a mimovládne organizácie. Cieľom projektu je revitalizácia mokradí, najmä vodných tokov, riečnych ramien v súlade s opatreniami Vodného plánu Slovenska. Aktualizácia Vodného plánu Slovenska bola schválená vládou SR 11. mája 2022.
 
 
Verejnosť
č. 6 k posudzovaniu dopadov infraštruktúrnych projektov na mokrade podľa čl. 4.7 RSV. Odborná verejnosť žiada doplniť do Akčného plánu opatrenie presadzujúce zákonnú povinnosť vyhodnotiť dopad infraštruktúrnych projektov na mokrade, a to v rámci vyhodnotenia dopadov na kvantitatívny (a chemický) stav útvarov podzemnej vody podľa článku 4.7 RSV a metodického usmernenia č. 36 a preukázať splnenie nasledovných kritérií: – využiteľný zdroj podzemnej vody (nie využiteľné množstvo!) nie je prekročený dlhodobým priemerným ročným odberom, – zmeny hladiny podzemnej vody vyvolané antropogénnou činnosťou nespôsobia zhoršenie ekologického stavu súvisiaceho útvaru povrchovej vody, – zmeny hladiny podzemnej vody vyvolané antropogénnou činnosťou nespôsobia žiadne významné poškodenie suchozemských ekosystémov závislých na podzemnej vode (mokrade), – zmeny hladiny podzemnej vody vyvolané antropogénnou činnosťou nespôsobia zmenu smeru prúdenia, ktorá by mala za následok vnikanie znečisťujúcich látok do podzemnej vody.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale nebola akceptovaná z dôvodu, že nie  je relevantná v AP. Posudzovanie dopadov infraštruktúrnych projektov na mokrade sa vykonáva podľa čl. 4.7. RSV (transponovaného do vodného zákona). Projekty/činnosti sa posudzujú v súlade so schváleným usmernením EK (CIS) č. 36 Výnimky z environmentálnych cieľov podľa článku 4.7 RSV a kontrolným zoznamom vyvinutým JASPERS.
Verejnosť
č. 7 k opatreniu 1.1 Správy o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021. Odborná verejnosť zásadne nesúhlasí so slovným vyhodnotením Opatrenia 1.1 „Zlepšiť koordináciu a integráciu aktivít za účelom dosiahnutia zhody medzi implementáciou európskych smerníc – rámcovej smernice o vode, smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík, smernice o biotopoch a smernice o vtákoch“, že opatrenie sa priebežne plní. Nesúhlasíme ani s odôvodnením vyhodnotenia, ktoré sa odvoláva na Koncepciu vodnej politiky SR na roky 2021-2030 (s výhľadom do roku 2050), Vodný plán Slovenska SR a Plán manažmentu povodňového rizika (jeho aktualizácia nebola vypracovaná!). Žiadame vykonať vyhodnotenie opatrenia podľa metodického usmernenia EK č.12, ktoré obsahuje postupy pre integráciu požiadaviek Rámcovej smernice o vode, smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík, smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Výsledky vyhodnotenia žiadame doplniť do Správy. Súčasne žiadame zdôvodniť nesplnenie tohto opatrenia.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie. Ide o subjektívny názor. Ničím pripomienkujúci nepreukazuje, že sa opatrenie „neplní“. Vyhodnotenie AP postupuje podľa kritérií hodnotenia AP a implementácie Strategického plánu Ramsarského dohovoru.
Verejnosť
č. 8 k vyhodnoteniu opatrenia 1.2 Správy Odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením opatrenia 1.2. Na základe pripomienok k plánom manažmentu povodí máme za preukázané, že ochrana a obnova mokradí sa nevykonáva v rámci integrovaného riadenia povodí podľa RSV a metodického usmernenia EK č. 12. Mokrade neboli začlenené do vodných útvarov podľa prílohy II RSV a metodického usmernenia EK č. 2. Mokrade neboli súčasťou vyhodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien mokradí podľa čl. 5 RSV a metodického usmernenia č. 3. Neboli stanovené environmentálne ciele pre vodné útvary a chránené územia podľa čl. 4 RSV. Neboli navrhnuté opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov RSV a cieľov smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC pre mokrade v programe opatrení podľa čl. 11 RSV. Žiadame vykonať korektné vyhodnotenie realizovaných opatrení podľa citovaných smerníc EÚ. Súčasne žiadame doplniť do Správy konkrétne údaje o posudzovaní dopadov infraštruktúrnych projektov na stav mokradí podľa čl. 4.7 RSV (§ 16a vodného zákona). Koľko projektov bolo vyhodnotených z hľadiska dopadov na mokrade v rámci vyhodnotenia zmien hladinového režimu a dopadov na kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody? Prosíme o doplnenie ich zoznamu a sprístupnenie vyhodnotení verejnosti.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale nebola akceptovaná z dôvodu, že je špekulatívna vo vzťahu k AP. Environmentálne ciele pre vodné útvary a chránené územia sú stanovené a sú navrhnuté opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
Pripomienka ohľadom rešpektovania článku 4.7. – opakuje sa.
Verejnosť
č. 9 k vyhodnoteniu opatrenia 1.3 Správy Odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením plnenia opatrenia v bode 1.3 Správy (Plní sa priebežne). Nesúhlasíme so živelným odstraňovaním migračných prekážok na tokoch, bez ich zdôvodnenia, stanovenia konkrétnych cieľov a vyhodnotenia dopadov na stav vodných útvarov podľa RSV a ich presadzovaním do strategických dokumentov. Je odborne preukázané, že odstránením bariér na vodných tokoch sa zmení hydraulika prúdenia s dopadom na násobné odvodnenie vodných tokov a s následným efektom prehĺbenia minimálnych prietokov na tokoch. Opatrenie žiadame vyhodnotiť z hľadiska napĺňania cieľov RSV.
Z
ČA
Pripomienku berieme na vedomie, uvádzame k nej vysvetlenie, že v žiadnom prípade sa nejedná o živelné odstraňovanie bariér. Návrh na zlepšenie kontinuity vyplýva priamo z RSV a naplnenie environmentálnych cieľov.
Verejnosť
č. 10 k vyhodnoteniu opatrení 2.4 a 2.5 Správy Odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením plnenia opatrení, ktoré sa odvolávajú na doteraz neschválenú Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 a neschválenú aktualizáciu Vodného plánu Slovenska (tretí cyklus). Obidva dokumenty riešia mokrade v rozpore s požiadavkami RSV, smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC a v rozpore s metodickým usmernením EK č. 12. Žiadame vykonať prehodnotenie plnenia opatrení z hľadiska plnenia požiadaviek citovaných smerníc.
Z
A
V zmysle pripomienky bola vypustená odvolávka na koncepciu (prijatie v 2022), Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027 bol schválený vládou SR 11. mája 2022.
Verejnosť
č. 11 k vyhodnoteniu opatrenia 2.2 Správy odborná verejnosť žiada do vyhodnotenia opatrenia 2.2 doplniť zoznam realizovaných projektov – priečnych bariér s opatreniami na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity tokov s dopadom na hydrologický režim, a to hlavne na hladinový a prietokový režim, ktoré boli realizované počas obdobia implementácie 2. Plánu manažmentu povodí. V návrhu tretích plánov manažmentu povodí sa príloha 8.7 nenachádzala. V rozpore s prílohou VII časť B bod 2 RSV v tretích plánoch manažmentu povodí nebol vyhodnotený pokrok pri plnení environmentálnych cieľov, dosiahnutý realizáciou opatrení na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity tokov. Súčasne žiadame do Správy doplniť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zdroje, z ktorých boli projekty financované. Do Správy žiadame doplniť zoznam projektov, ktoré boli posudzované podľa čl. 4.7 RSV a výsledky posudzovania sprístupniť verejnosti. Žiadame doplniť kritériá a merateľné parametre pre vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti realizovaných opatrení. Opatrenia navrhované na realizáciu v treťom Vodnom pláne Slovenka žiadame presunúť do Akčného plánu na roky 2022 – 2024, avšak iba v tom prípade, ak bude preukázaný súlad navrhovaných opatrení s RSV a metodickým usmernením č. 12, t.j. bude preukázané prepojenie medzi konkrétnymi tlakmi a opatreniami a budú stanovené environmentálne ciele, ktoré majú byť navrhovanými opatreniami splnené.
Z
ČA
Do správy nie je účelné doplniť zoznam projektov, ktoré boli posudzované podľa čl. 4.7., pretože to nie je úlohou AP.
Verejnosť
č. 12 k vyhodnoteniu opatrenia 2.3 Správy odborná verejnosť žiada doplniť do Správy vysvetlenie slovných spojení „zvýšenie ekologickej funkčnosti prírodných a umelo vytvorených mokraďových krajinných prvkov“, „podpora konektivity s prímestskou krajinou“, obnova vodného režimu lužných lesov v chránených územiach“, vrátane stanovených kritérií a merateľných ukazovateľov na hodnotenie opatrení. Žiadame vypustiť odvolávku na Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030, pretože ide o neschválený dokument, ktorý je navyše v rozpore s RSV a metodickým usmernením EK č. 12. K realizovaným opatreniam v rámci bodu 2.3 žiadame doplniť vyhodnotenie pokroku dosiahnutého realizáciou opatrení, náklady na ich realizáciu, zdroje financovania a výsledky posudzovania dopadov podľa čl. 4.7 RSV. Navrhované projekty, ktoré sa majú realizovať od 02/2022 žiadame presunúť do Akčného plánu na roky 2022 – 2024, avšak iba v tom prípade, ak bude preukázaný súlad navrhovaných opatrení s RSV a metodickým usmernením č. 12, t.j. bude preukázané prepojenie medzi konkrétnymi tlakmi a opatreniami a budú stanovené environmentálne ciele, ktoré majú byť navrhovanými opatreniami splnené.
Z
ČA
Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 bol zostavený na základe návrhov rôznych subjektov. Vysvetlenie slovných spojení v znení jednotlivých opatrení bolo možné uplatňovať pri tvorbe a pripomienkovaní  návrhu Akčného plánu a nie je účelné v štádiu schváleného a vyhodnocovaného dokumentu.
Odvolávka na Koncepciu vodnej politiky bola spresnená.
Projekty, ktorých realizácia sa začala v roku 2022 boli pripravované v hodnotenom období, preto je ich uvádzanie vo vyhodnotení relevantné. Informácie o pokroku a financovaní jednotlivých projektov je možné získať z dostupných zdrojov a nie je účelné ich hodnotiť v rámci tohto dokumentu. Opatrenia RSV neboli jedinými cieľmi viacerých projektov a boli predovšetkým zamerané na starostlivosť o mokraďové druhy a biotopy a ich obnovu.
Verejnosť
č. 13 k vyhodnoteniu opatrenia 2.4 Správy Odborná verejnosť vzhľadom na bezparametrické vyhodnotenie analýzy a stav monitorovacej údajovej základne s vyhodnotením opatrenia nesúhlasí. Hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody sa vykonáva v rozpore s prílohou V bod 2.1 RSV na základe vyhodnotenia využiteľných množstiev podzemnej vody a nie na základe hladinového režimu podzemnej vody vrátane hodnotenia stavu suchozemských ekosystémov (mokradí). Žiadame sprístupniť verejnosti vydané stanoviská odborných organizácií pri vydávaní rozhodnutí. Žiadame vypustiť odvolanie na Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 pre presadzovanie nezákonného postupu riešenia suchozemských ekosystémov (mokradí). Žiadame prepracovať vyhodnotenie opatrení na základe dodržiavania požiadaviek RSV.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ide o subjektívny názor. V AP nie je relevantné poskytovať informácie o vydaných stanoviskách alebo rozhodnutiach. Túto informáciu podľa zákona o informáciách si môže žiadateľ uplatňovať inak.
Verejnosť
č. 14 k vyhodnoteniu opatrenia 3.2 Správy odborná verejnosť žiada doplniť do Správy zdôvodnenie, prečo sa ignoruje metodické usmernenie EK č. 12, ktoré popisuje a integrovaný prístup k riešeniu mokradí podľa európskych smerníc – RSV, smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC. Prečo sa tento dokument nespomína ani v Správe z vyhodnotenia opatrení Akčného plánu na roky 2019 – 2021, ani v navrhovanom Akčnom programe na roky 2022 – 2024?
Z
A
Opatrenie sa týka manažmentu prírodných lesov v mokraďových územiach a využitia príslušných metodických prístupov a modelov hospodárenia v lesoch. Metodické usmernenie EK č. 12 bude na základe tohto podnetu zohľadnené pri aktualizácii Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na ďalšie obdobie a príslušného Akčného plánu pre mokrade.
Verejnosť
č. 15 k vyhodnoteniu opatrenia 3.3 Správy odborná verejnosť žiada doplniť do Správy finančné vyhodnotenie plnenia realizovaných opatrení za obdobie 2019 – 2021. Žiadame doplniť náklady na jednotlivé realizované opatrenia (a aj sumárne), zdroj financovania a vyhodnotenie efektívnosti opatrení na základe merateľných ukazovateľov.
Z
ČA
Pripomienku sme vzali na vedomie, avšak podrobný finančný výpočet nie je cieľom vyhodnotenia AP. Zdroj financovania je uvedený pri každom uvedenom projekte vo vyhodnotení, či už sú projekty financované cez nórske granty alebo je donorom EÚ prostredníctvom finančného nástroja LIFE atď. Efektívnosť a trvaloudržateľnosť projektových opatrení hodnotí samotný donor. Schválený grant a finančné vyjadrenie realizácie viacerých opatrení je možné získať z jednotlivých webových stránok schválených projektov, pričom financovanie prebiehajúceho projektu a špecificky jeho aktivít je náročné vyjadriť rozdelením medzi obdobie plnenia akčných plánov, keď ešte projekty nie sú ukončené.
Verejnosť
č. 16 k vyhodnoteniu opatrenia 3.4 Správy odborná verejnosť žiada prehodnotiť vyhodnotenie opatrenia z hľadiska nesúladu riešenia mokradí s RSV a smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC a nezabezpečenie integrovaného riešenia mokradí podľa citovaných smerníc. Žiadame vypustiť odvolávku na Koncepciu vodnej politiky do roku 2030, ktorá naďalej presadzuje nezákonný, neodborný a živelný prístup pri ochrane a obnove mokradí v rozpore s požiadavkami integrovaného riadenia povodí podľa RSV.
Z
ČA
Vyhodnotenie opatrenia 3.4 bolo znovu prehodnotené. A zároveň konštatujeme, že celé uplynulé obdobie platnosti akčného plánu prebiehali rôzne rokovania k odstráneniu podpory ďalšieho budovania MVE.  Opatrenie bolo dokonca zahrnuté a rozpracované v rámci cieľa 3.3. Koncepcie vodnej politiky do roku 2030, ktorý smeruje k odstráneniu protirečení a reforme využitia hydroenergetiky, tak aby boli odstránené ich škodlivé účinky, zachovali sa mokrade a rozvíjali sa pozitívne stimuly. Opatrenia tohto cieľa už nepriorizujú výstavbu nových hydroelektrární, alebo aplikáciu Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Naopak navrhujú modernizovať a rekonštruovať existujúce vodné elektrárne a súvisiace vodné stavby (hydroenergetické sústavy); zrušiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 (a jej aktualizáciu) a prehodnotiť existujúce MVE a v špecifických prípadoch ich zmeniť alebo zrušiť, ak sa preukáže, že straty na biotopoch a/alebo druhoch, vrátane finančných nákladov na zmierňujúce opatrenia negatívnych vplyvov, sú vyššie ako benefity z výroby elektriny.
Dodržiavaním týchto princípov môže dôjsť k odstráneniu nesúladu riešenia ochrany mokradí s RSV a smerníc 92/43/EHS, 2009/147/EŚ a zabezpečeniu integrovaného riešenia mokradí.
V tomto zmysle bolo vypracované aj vyhodnotenie opatrenia 3.4. Odvolávka na Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 bola preformulovaná.
Verejnosť
č. 17 k vyhodnoteniu opatrenia 5.5 Správy odborná verejnosť žiada sprístupniť usmernenia vypracované pre orgány štátnej správy v oblasti životného prostredia (MŽP SR, okresné úrady, SIŽP) najmä ohľadom výkladu pojmu mokraď a zmeny ekologického charakteru mokradí so stanovenými kriteriálnymi parametrami.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale nenavrhuje zmenu, vypustenie alebo doplnenie textu. Usmernenia pre orgány ŠS sa zverejňujú napr. tu: https://www.minzp.sk/voda/vykon-statnej-vodnej-spravy/ pre štátnu vodnú správu. Pre OP sú usmernenia distribuované priamo na OÚ, ale aj prostredníctvom webovej stránky MŽP SR alebo ŠOP SR.
Verejnosť
č. 18 k vyhodnoteniu opatrenia 7 Správy odborná verejnosť žiada doplniť do Správy vysvetlenie slovného spojenia „ohrozenie stratou ekologického charakteru“ vrátane stanovenia kritérií a parametrov pre hodnotenie a odvrátenie ohrozenia. Vyhodnotenie opatrení v bode 7.1 žiadame doplniť o vyhodnotenie dosiahnutého pokroku z hľadiska plnenia environmentálnych cieľov RSV.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, doplnenie všetkých definícií MŽP SR nepovažuje za účelné. Pre implementáciu článku 3.2 Ramsarského dohovoru bola dohovorom prijatá definícia, podľa ktorej sa pod „zmenou ekologického charakteru“ rozumie človekom spôsobená nepriaznivá zmena akejkoľvek zložky ekosystému, procesov a/alebo úžitkov/služieb ekosystému. Opatrenia v rámci projektov boli zamerané najmä na ochranu, manažment a obnovu biotopov. Viac informácií na www.ramsar.org a na
http://www.sopsr.sk/news/file/Rie%C5%A1enie%20zmeny%20ekologick%C3%A9ho%20charakteru%20mokrad%C3%AD.pdf.
Verejnosť
č. 19 k vyhodnoteniu opatrenia 8.4 Správy odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením plnenia opatrenia. Žiadame vykonať vyhodnotenie z hľadiska prepojenia monitoringu podľa čl. 8 RSV a monitoringu podľa smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC, ktoré nebolo doteraz zabezpečené. V prípade neakceptovania pripomienky žiadame preukázať prepojenie monitorovacích systémov podľa citovaných smerníc a sprístupniť verejnosti výsledky monitorovania vodných útvarov a monitorovania mokradí závislých na vode.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie a uvádzame, že výsledky monitorovania vodných útvarov sú súčasťou Vodného plánu Slovenska. Nesúvisia s AP. Verejnosť má však adekvátny prístup k podkladom a informáciám použitým pri spracovaní návrhu.
Verejnosť
č. 20 k vyhodnoteniu opatrenia 9 Správy odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením plnenia opatrenia. Žiadame vykonať nové vyhodnotenie plnenia opatrenia z hľadiska integrovaného riadenia povodí podľa RSV. Realizované projekty uvedené v tomto bode žiadame doplniť o nasledovné údaje: náklady na realizáciu opatrení, zdroj financovania, vyhodnotenie dosiahnutého pokroku a efektívnosti podľa stanovených kritérií a merateľných ukazovateľov. Zásadne nesúhlasíme s vyhodnotím opatrenia v bode 9.6 s odvolaním sa na Koncepciu vodnej politiky do roku 2030, pre presadzovanie nezákonných postupov, ktoré sú v rozpore s RSV.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie a uvádzame, že žiadané vyhodnotenie opatrenia pre účely materiálu predkladaného do vlády SR je neúčelné. V prípade podrobností je umožnené stretnutie so zástupcami odborných organizácií a konzultácia k čerpaniu a konkrétnym opatreniam.
 
Verejnosť
č. 21 k vyhodnoteniu opatrenia 11.1 Správy odborná verejnosť žiada sprístupniť verejnosti rozhodnutie o zriadení expertnej skupiny MŽP SR pre revitalizáciu vodných tokov, štatút expertnej skupiny, jej členov a výstupy činnosti za obdobie 2019 – 2021. Žiadame preukázať, že členovia expertnej skupiny nie sú v konflikte záujmov, t.j. nie sú navrhovateľmi, resp. realizátormi projektov presadzovaných anonymnou expertnou skupinou. Žiadame vypustiť odvolanie na Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030, ktorá nepodporuje riešenie mokradí ako súčasť integrovaného manažmentu povodí podľa požiadaviek RSV a metodického usmernenia EK č. 12. Pre aktivity SVP š. p., ktoré boli zaradené do tretieho Vodného plánu Slovenska (8 konkrétnych aktivít) žiadame preukázať prepojenie medzi tlakmi (hydromorfologické vplyvy spôsobujúce nevyhovujúci ekologický stav), stavom dotknutých vodných útvarov a navrhovanými a opatreniami a presunúť ich do Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024. Tie isté požiadavky platia pre 26 prioritných vodných útvarov, ktoré boli navrhnuté opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov, t. j. na zlepšenie hydrológie, morfológie a kontinuity (opatrenia KTM7, KTM6, KTM5 podľa Rámcovej smernice o vode). Žiadame konkretizovať opatrenia v 26 prioritných vodných útvaroch a presunúť ich do návrhu Akčného programu na roky 2022 – 2024 spolu s nákladmi na ich realizáciu a zdrojom ich financovania.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie,  nemá charakter konkrétnej pripomienky k materiálu.
Expertná skupina (ES) pre Revitalizáciu vodných tokov bola zriadená sekciou vôd Ministerstva životného prostredia SR na základe akceptovania požiadavky, ktorá odznela na seminári k III. cyklu Vodného plánu Slovenska, na vypracovanie dokumentu, ktorý by zhodnotil potrebu a možnosti revitalizácie vodných tokov Slovenskej republiky. Prvé stretnutie ES sa konalo 23. 9. 2019. Výsledkom práce ES bolo vypracovanie kapitoly do aktualizácie Vodného plánu Slovenska v rámci III. plánovacieho cyklu. Následne sa ES Revitalizácie začlenila ako jedna z expertných skupín do prác na príprave Koncepcie vodnej politiky SR, po ukončení týchto prác bude pokračovať vo svojej činnosti prípravou metodiky pre revitalizáciu vodných tokov a mokradí. ES je poradným orgánom ministerstva. Členmi ES sú odborníci zo širokého spektra rezortných organizácií, vedeckých kruhov, NGO a stakeholderov. Členovia expertnej skupiny nie sú realizátormi projektov a v expertnej skupine majú postavenie experta a nie pozíciu na schvaľovanie projektov.
 
Verejnosť
č. 22 k vyhodnoteniu opatrenia 11.2 Správy Odborná verejnosť žiada doplniť do Správy zoznam realizovaných opatrení ŠOP SR s údajmi o nákladoch na realizáciu opatrení, zdrojoch financovania a vyhodnotenie dosiahnutého pokroku a efektívnosti na základe merateľných ukazovateľov. Žiadame doplniť do Správy vyhodnotenie prínosu riešenia environmentálnych záťaží na kvalitatívny a kvantitatívny stav dotknutých mokradí, a to na základe porovnania ich stavu pred a po realizácii sanačných prác. Žiadame uviesť konkrétne stanoviská SVP š. p. uplatnené v rámci posudzovania podľa čl. 4.7 RSV a v rámci vodoprávnych konaní nových infraštruktúrnych projektov.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, ale podrobný výpočet nie je cieľom vyhodnotenia AP. Podrobný odpočet ŠOP SR dáva každoročne prostredníctvom vyhodnotenia ročných plánov hlavných úloh. Podobne aj žiadané stanoviská v rámci konaní sú uložené na príslušných orgánoch s možnosťou do nich nahliadať.
Verejnosť
č. 23 k vyhodnoteniu opatrenia 12.1 Správy Odborná verejnosť žiada konkretizovať zoznam projektov, ktoré boli realizované pre zlepšovanie podmienok pre prirodzené rozmnožovanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách s údajmi o nákladoch, zdrojoch financovania a vyhodnotení pokroku pri plnení environmentálnych cieľov RSV a efektívnosti opatrení na základe merateľných ukazovateľov. Tie isté údaje žiadame doplniť do Správy o opatrení odstránenia stupňa na vodnom toku Rudava. Aktivity SVP š. p., uvedené v treťom Vodnom pláne Slovenska, žiadame presunúť do Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 s podmienkou, že bude preukázaná ich opodstatnenosť z hľadiska plnenia konkrétnych environmentálnych cieľov dotknutých vodných útvarov a bude preukázané prepojenie medzi tlakmi, stavom a opatrením podľa požiadaviek RSV.
Z
N
Pripomienku berieme na vedomie, je možné kontaktovať s konkrétnymi požiadavkami a spoluprácou priamo organizácie ochrany prírody. Pri záujme o opatrenia na Rudave konkrétne osloviť Správu Chránenej krajinnej oblasti Záhorie aj s možnou exkurziou na danú lokalitu a pod. K zlepšeniu podmienok pre prirodzenú reprodukciu významne prispieva i odstraňovanie resp. spriechodňovanie migračných bariér na tokoch a v neposlednom rade aj realizácia simulovaných záplav v ramennej sústave Dunaja a postupné spriechodňovanie sekcií v ramennej sústave (napr. opatrenia realizované na línii C). Všetky tieto opatrenia majú nepochybne pozitívny vplyv na populácie potamodrómnych druhov rýb a v ramennej sústave najmä fytofilných druhov a tzv. inundačných špecialistov, využívajúcich na reprodukciu sezónne zaplavované mokrade v inundačnom území.
Príloha 8.4 Vodného plánu Slovenska obsahuje zoznam riešených (realizovaných) spriechodnení (takmer všetky v gescii SVP, š.p.).
Verejnosť
č. 24 k vyhodnoteniu opatrenia 12.2 Správy Odborná verejnosť žiada konkretizovať a zverejniť opatrenia, ktoré boli realizované v rámci Programu rozvoja vidieka s údajmi o nákladoch a vyhodnotení efektívnosti jednotlivých opatrení s ich dopadom na vodné útvary. Ďalej žiadame konkretizovať plánované opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 -2027, vrátane stanovenia ich cieľov na základe merateľných parametrov, finančných nákladov a presunúť ich do Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024.
Z
N
Opatrenia PRV SR 2014 – 2022 sú uvedené v samotnom programe, ktorý je zverejnený na stránke
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180.
Vyhodnotenie čerpania PRV SR 2014 – 2022, resp. vplyvov jednotlivých environmentálnych opatrení prostredníctvom stanovených ukazovateľov je uvedené vo Výročnej správe o vykonaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2020, ktorá je zverejnená na stránke
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=43&navID2=1192.
Konkrétne plánované intervencie, ich stanovená merateľné ukazovatele a finančné alokácie sú uvedené v Strategickom pláne SPP 2023 – 2027, ktorého návrh (schválený vládou SR) je zverejnený na https://www.mpsr.sk/strategicky-plan-spp-2023-2027-odoslanie-na-ek/1504-43-1504-17516/. SR momentálne očakáva od EK pripomienky k Strategickému plánu SPP 2023 – 2027.
Verejnosť
č. 25 k vyhodnoteniu opatrenia 17.2 Správy Odborná verejnosť nesúhlasí s vyhodnotením plnenia opatrenia. Koordinácia činnosti sektorov a organizácií pri implementácii kľúčových smerníc EÚ pri ochrane a obnove mokradí, t.j. Rámcovej smernice o vode a smerníc 92/43/EEC, 79/409/EEC, nebola zabezpečená. Opatrenie nebolo splnené. Žiadame o zmenu vyhodnotenia opatrenia a zdôvodnenie nesplnenia opatrenia.

Z

N

K implementácii Rámcovej smernice o vode a smerníc 92/43/EHS a 2009/149/ES boli viaceré spoločné rokovania a vytvorená spolupráca medzi odbornými organizáciami, ako aj spoločné výsledky. Je možné, že predkladateľ pripomienky nemá túto vedomosť. Vysvetlené zo strany MŽP SR.