predstavenie asociácie

Slovenská Asociácia Životného Prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom ochrany biodiverzity na Slovensku.

Princípy

   Spolupráca                       Udržateľnosť

Uskutočniteľnosť

            Inovácie                    Rozvoj

Výchova   

Vzdelávanie   

SPOLUPRÁCA

Aktívne spolupracuje s rôznymi organizáciami, firmami, vzdelávacími inštitúciami i jednotlivcami, ktorých činnosť sa zameriava na životné prostredie, vedu, kultúru a iné oblasti života. Spolu formulujú stanoviská k problematike kvality života a životného prostredia, plánujú prepájať prax prostredníctvom spoločných projektov.

Činnosť a vzdelávanie

Asociácia disponuje tímom špičkových lektorov, odborníkov z praxe spĺňajúcich najvyššie požiadavky na odbornú prípravu a rozvoj profesijných schopností v oblastiach – ekológia, voda, energetika, záhradná a krajinná architektúra…

Venujte 2 % z daní

SASZP – vyhlásenie

Venujte prosím 2 % zo svojich daní na činnosť Slovenskej Asociácie Životného Prostredia, ktorej cieľom je podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia na Slovensku. 

Formulár nájdete nad textom i na hornej lište stránky vpravo.

Ďakujeme

EKOSOPHIA - vzdelávacie centrum vytvára a rozvíja verejný priestor pre environmentálne vzdelávanie, nové inšpirácie, nové poznanie a tvorbu ekologických aj kultúrnych hodnôt smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek - príroda (biosféra - technosféra).

realizované a pripravované aktivity

Činnosť Slovenskej Asociácie Životného Prostredia smeruje k prepojeniu vzdelávania a konkrétnych aktivít súvisiacich s fenoménom každodenného života v spojení s prírodou, kultúrou i technikou.

Človek je od nepamäti spätý s prírodou...

Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou človeka vsadeného do prostredia, v ktorom sa prelínajú všetky jeho súčasti. Etický postoj k realite života prispieva k udržateľnosti rozvoja spoločenského pokroku so zachovaním životného prostredia. Vzdelávanie firiem, organizácií, zložiek štátnej správy a samosprávy bude realizované prostredníctvom projektu EkoSophia.

Aktivity súvisiace s každodenným životom pri vytváraní a rozvíjaní priestoru pre nové poznanie a tvorbu ekologických i kultúrnych hodnôt v rámci činnosti SASŽP a spolupracujúcich organizácií. Praktické činnosti budú súčasťou aj viacgeneračného polyfunkčného centra vzdelávania a zábavy EKO-MA.

Poznávanie prírodných krás regiónov Slovenska a Čiech sa bude realizovať v spolupráci s Českou Asociací Životního Prostředí prostredníctvom projektu TURIZMUS Od Šumavy k Tatrám.

Kultúrne dedičstvo bude predstavené na vzdelávacích i oddychových podujatiach pri sprostredkovaní tvorby tradičných remesiel a ich výrobkov. 

Rôzne zamerané vystúpenia predstavia súčasnú hudobnú scénu na podujatiach umelcov kultúrneho života oboch krajín.

Vzdelávanie

Prax

turistika

Časopis EKO Revue vznikol v spolupráci s Českou, Slovenskou a Európskou Asociáciou Životného Prostredia s cieľom informovať o dianí u nás i vo svete v súvislosti s ochranou prírody a krajiny.

Ocenenie koordinátorov i žiakov Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici č. 36 v Prešove, ktorí svojim aktívnym prístupom prispievajú k ochrane prírody i ekologickému poznaniu.

Oblasti činnosti

Ochrana a obnova prírody, prírodných zdrojov

ekológia

Vodné hospodárstvo

Energetika

príroda, kultúra a voľný čas

Partneri

Prepojením spolupráce s Českou Asociací Životního Prostředí a Európskou Asociáciou Životného Prostredia vzniká významná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Všeobecným cieľom zoskúpenia je poskytovanie vzdelávania a vykonávanie konkrétnej činnosti pri zaisťovaní a vytváraní podmienok pre zavedenie moderných, odborne špičkových ekologických systémov v národnom hospodárstve. Medzi hlavné aktivity patrí poskytovanie konzultácií, organizovanie seminárov, workshopov, školení a iných aktivít zameraných na výmenu skúseností s odborníkmi z rôznych oblastí spoločenských, prírodných i technických vied a nadväzovanie medzinárodných kontaktov.

Slovenská Asociácia Životného Prostredia je odborná nezisková organizácia zriadená s cieľom podieľať sa na ochrane a obnove životného prostredia a s dominantnými témami udržateľného rozvoja a ochrany biodiverzity na Slovensku.

Česká Asociace Životního Prostředí je nezisková organizácia so zameraním na ochranu a obnovu životného prostredia v Českej republike. Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia.

Európska Asociácia Životného Prostredia je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorej členmi môžu byť medzinárodné združenia a spoločenstvá ktorých činnosť súvisí s ochranou a obnovou životného prostredia.

Kontaktný formulár

Napíšte nám vaše postrehy, návrhy, otázky...