EkoSophia

Hlavný cieľ projektu
Zámerom a hlavným cieľom vzdelávacieho projektu je budovať a rozvíjať kompetencie pre environmentálne riadenie organizácií, pre tvorbu environmentálnych programov ako súčasti etickej politiky organizácie (firmy, inštitúcie) a pre zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj regiónu.
Projekt je koncipovaný tak, aby rozšírili environmentálnu gramotnosť  a kompetencie vysokoškolákov, naučil ich myslieť samostatne a tvorivo, vidieť environmentálne súvislosti a realizovať environmentálne riadenie v organizácii, tvoriť a implementovať environmentálny program organizácie. Je koncipovaný v dvoch metodologických líniách: pomáha budovať (1.) epistemickú odbornosť koordinátorov a (2.) performatívnu odbornosť koordinátorov environmentálnej praxe v organizácii bez rozdielu socioporofesijnej orientácie, príslušnosti k určitej disciplinárnej diferenciácii. Znamená to, že je určený vysokoškolákom  humanitných, spoločensko-vedných, prírodovedných, aj technických študijných programov
Environmentálne riadenie a zodpovednosť za životné prostredie v organizácii (firme, podniku) by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych a inovatívnych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, na presadzovanie etickej politiky smerom k udržateľnosti.