Etický kódex

Etický kódex

Preambula

„Hlavnou úlohou členov združenia (Slovenská Asociácia Životného Prostredia, Európska Asociácia Životného Prostredia a Česká Asociace Životního Prostředí), ako aj všetkých spolupracujúcich strán, je poskytovať služby pre širokú verejnosť za účelom zdravého životného prostredia a účinnej ochrany prírody. Pracovné prostredie všetkých týchto združení má poskytovať nestranné informácie, vykonávať akcie a aktivity založené na overených skutočnostiach, ktoré budú vytvárať priestor pre konštruktívny spoločenský diskurz v súvislosti s dôležitými témami. Všetci členovia asociácie, i členovia zainteresovaných strán si uvedomujú, že sila v poskytovaní kvalitných služieb a informácií spočíva vo vážnosti a autorite ich vlastnej, preto sa nedopustia žiadnych úkonov, ktoré by mohli tieto hodnoty narušiť alebo oslabiť. Budú sa snažiť urobiť všetko, čo je v ich silách a schopnostiach, aby tieto hodnoty naďalej rozvíjali a posilňovali.

I.

ÚČEL KODEXU

 1. Stanoviť záväzné pravidlá správania pre vedúcich predstaviteľov, členov a ostatných zainteresovaných strán (vo vzťahu k externému prostrediu asociácie – partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, občianskym združeniam, záujmovým skupinám a všetkým občanom Slovenskej republiky) pracujúcich alebo spolupracujúcich so Slovenskou Asociáciou Životného Prostredia, Európskou Asociáciou Životného Prostredia a Českou Asociaci Životního Prostředí.
 2. Informovať verejnosť o hodnotách a zásadách práce vykonávanej v prostredí združenia všetkých asociácií, ktoré sú zároveň záväzkom k jeho priaznivcom, nasledovateľom, zástupcom, partnerom…

II.

ZÁKLADNÉ HODNOTY ASOCIÁCIE

Slovenská Asociácia Životného Prostredia, Európska Asociácia Životného Prostredia a Česká Asociace Životního Prostředí predstavujú mimovládne organizácie združujúce odborníkov i nadšencov v oblasti ochrany života a životného prostredia. Ich spoločnou víziou je spoločnosť, ktorá dokáže oceniť hodnotu prírodného dedičstva, potrebu udržateľného rozvoja a rastu v prospech spoločnosti a jej budúce generácie, ako aj význam profesionálneho prístupu a povedomia o otázkach ochrany a využívania životného prostredia.

Pre vedúcich predstaviteľov a členov asociácií platia

 1. princípy slobody prejavu, rešpektovanie všeobecných zásad a princípov ľudských práv, s dôrazom na rasu, svetonázor, náboženstvo, etnický pôvod, vek, sociálne postavenie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu, náboženské alebo iné vyznanie, politickú a ekonomickú nezávislosť, spravodlivosť;
 2. osobné hodnoty, ako sú nestrannosť, objektívnosť, tolerancia, bezúhonnosť, poctivosť, slušnosť, zodpovednosť;
 3. ciele jednať profesionálne pri splnení najvyšších morálnych princípov, ktoré budú smerovať k zlepšeniu podmienok ochrany života a životného prostredia v miestach ich pôsobenia, ako aj celkový prospech blahobytu pre širokú verejnosť;
 4. úsilie o podporu na zachovanie a zvýšenie biologickej rozmanitosti, zachovanie ekologických procesov a ekosystémov, podpory života potrebnej pre plne funkčný cyklus biosféry.

III.

ČLENOVIA A ZÁSTUPCOVIA ASOCIÁCIE

Dokument popisuje očakávané správanie od členov a predstaviteľov asociácií v prospech starostlivosti o život a životné prostredie. Tento kódex má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní členstva v asociáciách, je rešpektovaným a dôveryhodným kritériom odbornosti, založeným na vyššie uvedených základných hodnotách združenia asociácií.

Kódex sa vzťahuje na všetkých členov asociácie vo všetkých aspektoch od začatia práce až po jeho realizáciu na území Českej a Slovenskej republiky. Členovia a zainteresovaní musia konať v súlade s právom Európskej únie, právom jednotlivých členských štátov a v súlade s vlastným svedomím.

Prostredníctvom tohto kódexu asociácia vystupuje ako garant pri zabezpečovaní najvyšších štandardov správania v praxi, v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Prijatie a dodržiavanie kódexu je podmienkou členstva, každý člen má povinnosť konať v súlade s jeho cieľmi – konať tak, aby bol splnený v rámci každodennej pracovnej činnosti.

Ako člen mám povinnosť

 1. zachovávať profesionálnu integritu a najvyššie štandardy etického správania;
 2. zastávať dobré meno a povesť združenia;
 3. zodpovedne prevádzať úkony spojené s reprezentáciou asociácie s vedomím všetkých ich hodnôt, princípov, zásad a cieľov;
 4. udržiavať a rozvíjať osobný rozvoj – profesionálne zručnosti a schopnosti, zachovanie profesionálnej integrity a najvyšších štandardov etického správania;
 5. zodpovedne vykonávať úlohy spojené s projektmi a aktivitami asociácie s vedomím všetkých hodnôt, princípov a cieľov;
 6. dokončiť vopred dohodnutú prácu;
 7. uistiť sa, či zastávam čo najobjektívnejší názor a postup v súlade so stanovenými najnovšími vedeckými poznatkami, najmä v činnosti a pri poskytovaní konzultačných a poradenských služieb tretím stranám. Poskytnuté informácie musia byť objektívne, relevantné, presné, spĺňajúce všetky existujúce pravidlá a nariadenia;
 8. prispievať k rozvoju osobného rozvoja – odborné zručnosti a schopnosti všetkých kolegov a členov v združení asociácií;
 9. podporovať budovanie dobrých pracovných vzťahov a atmosféry v práci. Nezasahovať do práce druhých, pokiaľ to situácia nevyžaduje, podporovať ostatných, vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky. V prípade eskalácie konfliktu vyriešiť situáciu otvorenou diskusiou pri hľadaní konštruktívneho riešenia;
 10. uvedomiť si limity a hranice svojich kompetencií a schopností, prekročiť ich iba pri riešení akútnej, vážnej situácie. V prípade takéhoto postupu sa čo najskôr obrátiť na odborníkov a ďalších členov združenia;
 11. byť si vedomý a akceptovať všetky dôsledky konania a rozhodnutí, v prípade pochybení prijať následky;
 12. presadzovať rovnaké príležitostí a podporovať ľudské práva vo všetkých aspektoch profesionálnej činnosti.

IV.

ZÚČASTNENÉ OSOBY V RÁMCI PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Všetky zainteresované osoby spolupracujúce na publikačnej činnosti jednotlivých asociácií (prispievatelia), musia spĺňať ustanovenia

 1. Prispievatelia pri publikovaní nesmú používať fiktívne zdroje informácií.
 2. Prispievatelia nesmú vydávať cudzí text, fotografiu alebo iné dielo či akýkoľvek záznam za vlastný.
 3. Prispievatelia musia rešpektovať prácu svojich kolegov i kolegov z iných médií. Pri prijímaní informácií z iných médií, je potrebné zaznamenať pôvodný zdroj.
 4. V prípade, že prispievateľ odhalí zverejnené neetické a protiprávne konanie svojich kolegov, musí túto skutočnosť oznámiť vedúcim predstaviteľom asociácie.

V.

PORADENSTVO A KÓDEX

Každý člen a predstaviteľ asociácie musí byť oboznámený s obsahom Etického kódexu, ktorý obsahuje základné tézy etického a profesionálneho správania a musí s ním súhlasiť.

Všetci členovia a predstavitelia asociácie majú právo na poradenstvo v rozsahu pôsobnosti združenia všetkých asociácií.

VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento kódex etického a profesionálneho správania sa vydáva na základe dohody všetkých zakladateľov a členov Slovenskej Asociácie Životného Prostredia, Európskej Asociácie Životného Prostredia a Českej Asociace Životního Prostředí.

O postihoch za porušenie niektorého z bodov Etického kódexu rozhoduje zakladateľ, zvolený člen alebo členovia tímu. Zodpovedne posúdia okolnosti prípadu a závažnosť činu. Závažné alebo opakované porušenia pravidiel kódexu môže viesť k ukončeniu spolupráce alebo ukončeniu zmluvného vzťahu.

Slovenská Asociácia Životného Prostredia, Európska Asociácia Životného Prostredia a Česká Asociácia Životního Prostředí – pri tvorbe kódexu vychádzali z potrieb, ktoré vyplývajú z ich zamerania a činností.