Koncepcia vodnej politiky do roku 2030

 
Ing. Vladimír Mosný, PhD, Slovenská asociácia životného prostredia, Povraznícka č. 8,
811 05 Bratislava. v zastúpení Ing. Vladimír Mosný, PhD, e-mail: hycomp@post.sk
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Sekcia vôd
Odbor strategického vodného plánovania
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
email: danka.thalmeinerova@enviro.gov.sk
Bratislava, 31.03.2021
Vec:
Strategický dokument „Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050“ stanovisko k rozsahu hodnotenia
Dňa 23.03.2021 bola v informačnom systéme EIA/SEA zverejnený rozsah hodnotenia
strategického dokumentu „Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050“
INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY (ďalej len „IVP“) v zákonnej lehote podáva k rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu „Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom
do roku 2050“ (ďalej len „koncepcia“) nasledovné stanovisko.
Úvodom musím konštatovať, že koncepcia nestanovuje žiadne východzie údaje stavu
vodného hospodárstva na Slovensku, kde by zhodnotila jednotlivé oblasti vodnéhohospodárstva v rezortoch štátnej správy. Patrilo by sa poznať stav v dodávkach vody pre vodovody, dažďové a splaškové kanalizácie, energetika, zadržiavanie vôd v zásobných a retenčných objemoch nádržnych priestoroch vodných nádrží, závlahy, protipovodňová ochrana a problémy v nej, využívanie vôd pre rekreačné účely.
Pre hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu v správe o hodnotení boli
určené všeobecné podmienky uvedené v prílohe č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Medzi špecifické požiadavky časti 2.2 žiadame doplniť nasledovné body:
• Hlavné ciele strategického dokumentu vo väzbe na záväzky vyplývajúce z Rámcovejsmernice o vode, súvisiacich smerníc v oblasti ochrany vôd, chránených území a protipovodňovej ochrany (v slovnom aj kvantitatívnom vyjadrení). Tieto údajové informácie prepojiť na aktuálny stav vodných útvarov a stanoviť vplyv na zmeny vodných útvarov.
• Informácie o aktuálnom stave útvarov povrchovej a podzemnej vody, chránených území (vslovnom a kvantitatívnom vyjadrení).
2• Ako sa bude vyvíjať stav vodných útvarov pri koncepcii návrhu vodovodov, kanalizácii, ak sa jednoznačne navyšujú odbery vôd pre vodovody a mení variabilita odtoku dažďových vôd a stav čistiarní odpadových vôd ak sú na nízkon stupni využívania.
• Informácie o stave plnenia záväzkov vyplývajúcich z európskych smerníc, najmä Rámcovej smernice o vode, smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, dusičnanovej smernice, smernice o umiestnení prípravkov na ochranu rastlín na trh, smernice o manažmente povodňového rizika (v slovnom a číselnom vyjadrení).
• Informácie o identifikovaných problémoch (prekážkach), ktoré bránia dosiahnutiu záväzkov, vyplývajúcich z vyššie uvedených smerníc EÚ, najmä prekážky súvisiace s nedostatočnou legislatívou, riadením vodného hospodárstva, plánovaním a iné.
• Pravdepodobné významné účinky koncepcie (pozitívne, negatívne, kumulatívne) na stav útvarov podzemnej vody, povrchovej vody, chránených území, na zabezpečenie
protipovodňovej ochrany, riešenie výskytu sucha a adaptáciu na zmenu klímy (v slovnom a kvantitatívnom vyjadrení).
• Opatrenia určené na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov najmä na stav vodných útvarov a chránené územia.
• Opatrenia na začlenenie vodnej politiky do ostatných oblastí politík (napr. spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), energetiky, dopravy, územný rozvoj a iné).
• Dostupnosť informácií a údajov použitých pre tvorbu koncepcie, vrátane sprístupnenia analytických hodnotení.
• Návrh monitoringu na sledovanie účinkov implementácie koncepcie pre včasné uskutočnenie vhodných opatrení.
• Vzťah koncepcie k zásadným strategickým dokumentom v oblasti vodného hospodárstva, a to: Plány manažmentu povodia Dunaja a Visly, Plány manažmentu povodňového rizika, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.
• Aká bude koncepcia využívania vodných zdrojov pri prevádzke MVE a iných elektrárni na Slovensku, ak už aj dnes nedokážu prevádzkovať efektívne povrchové vodné zdroje vzhľadom k meniacemu sa odtokovému procesu vodných tokov na Slovensku.
• Koncepcia vôbec nehodnotí a nepredikuje závlahy ako hlavného a nenávratného odberateľa vôd z vodných zdrojov.
• Revitalizácia tokov je pekný symbol, ale nikto v koncepcii nedefinuje, čo sa stane pri revitalizácii tokov, a to s prietokovým a hladinovým režimom, majetkoprávnymi vzťahmi, protipovodňovou ochranou a v neposlednom rade sociálnymi podmienkami životného prostredia občanov SR.
Vzhľadom k tomu, že MŽP SR nereaguje na pripomienky, ktoré sme zaslali k viacerým materiálom ministerstva (plány manažmentu, vodovody a kanalizácie a iné), boli by sme radikeby aspoň raz nám bolo odpovedané v súlade Aarhurským dohovorom.
S pozdravom
Ing. Vladimír Mosný, PhD
Slovenská asociácia životného prostredi