Vzdelávanie – základné témy

Negatívny vplyv znečistenia životného prostredia na zdravie ľudí.
Protipovodňové opatrenia
Vodozádržné opatrenia
Hydrológia
Hydroekológia
Vodné stavby:
– vodné elektrárne,
– odvodňovacie stavby,
– závlahové stavby,
– vodné nádrže,
– poldre,
– rybníky,
– vodovody,
– kanalizácie,
– čističky odpadových vôd,
– hydromelioračné a hydrotechnické stavby nádrží, rybníkov, úprav tokov,
– realizácia monitorovacích systémov
Kvalita vody
Kvalita podzemných vôd
Ochrana pred škodami z povodní
Životné prostredie a zdravý životný štýl