Úlohy a ciele

 
Cieľom asociácie je:
1. Vytvárať a rozvíjať priestor pre nové poznanie a tvorbu ekologických i kultúrnych hodnôt smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek – príroda.
2. Zaisťovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných, odborne špičkových a ekologických systémov pre ochranu a obnovu životného prostredia.
3. Vytvárať podmienky pre prehlbovanie profesijnej poctivosti v rámci vzájomných vzťahov medzi členmi.
4 .Organizovať, zaisťovať alebo poskytovať hospodársku, právnu alebo inú pomoc svojim členom.
6.  Presadzovať a chrániť profesijnú etiku, hospodárske a právne záujmy svojich členov na území SR.
7. Účinne spolupracovať s hospodárskymi komorami, štátnymi úradmi, akademickou pôdou, poľnohospodárstvom i priemyslom, spotrebiteľmi a odbornými skupinami v členských štátoch Európskej únie.
8. Spracovávať odborné informácie z Európskej únie a z ostatných štátov.
9. Vytvárať kvalifikačné a prestížne podmienky k získavaniu nových členov.
10. Budovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.11. Spájať ľudí a organizácie v spoločnom úsilí smerujúcemu k environmentálnej zodpovednosti a ochrane životného prostredia.
12. Environmentálne vzdelanie
13. Prepojenie s praxou, s podnikateľskou sférou
14. Rozvoj vzdelávania a výchovy v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia
15. Realizácia projektov v oblasti ochrany a zlepšenie kvality životného prostredia.
16. Vytvárať a rozvíjať priestor pre nové poznanie a tvorbu ekologických
i kultúrnych hodnôt smerujúcich k harmónii vzájomného prepojenia človek – príroda
17. Spoluprácovať s obcami, podnikom, školami, s vedou a výskumom
18. Aktívne vyhľadávať nových členov asociácie najmä však so zameraním v oblasti vedy, výskumu a vývoja ekologicky orientovaných technológií
19. Spoluprácvať a s inštitúciami, štátnymi úradmi, vzdelávacími inštitúciami a odbornými skupinami ktoré sú zamerané na ekologické inovácie.
20. Aktívne vyhľadávať a zapájať sa do medzinárodných projektov oblasti životného pristredia vzhľadom k tomu, že tento segment patrí k preferovaným oblastiam v rámci financovania prostredníctvom programov a fondov EÚ.
21. Napomáhať ekologicky únosnému spôsobu života
22. Zvýšiť environmentálne povedomie najširšej ve.ejnosti s dôrazom na žiakov a študentov.
23. Zaktivizovať ľudí, ktorí si uvedomujú globálne aj lokálne problémy a pomôcť im (poskytnutím odbornej, technickej, organizačnej pomoci a podpory) v ich snahe prispieť k riešeniu týchto problémov na miestnej úrovni.
24. Realizovať  projekty v oblasti inovatívnych technológií, do riešenia zapojiť obce, podnikateľské subjekty, školy a vedu a výskum
25. Zaisťovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných, odborne špičkových a ekologických systémov v národnom hospodárstve.
 26. Zabezpečovať a vytvárať podmienky pre zavedenie moderných odborne špičkových a ekologických systémov pre ochranu a obnovu životného prostredia
26. Realizovať projekty v oblasti environmentálneho vzdelávania
27. Podpora eko turistiky a propagáciu kultúrneho dedičstva a jeho ochrana